11.08.2022 Tarihli Yönetmelik Değişikliği 2/3

11.08.2022 Tarihli Yönetmelik Değişikliği 2/3

Üretim tesislerinin işletmeye girmesi ve sistem kullanımı
MADDE 19 – (1) (Değişik:RG-9/5/2021-31479) Bu Yönetmelik hükümlerine göre şebekeye
bağlanacak üretim tesislerinin kabul işlemlerinin, bağlantı anlaşmasının imza tarihinden itibaren,
sayacın tesis edildiği noktaya göre;
a) OG seviyesinden bağlanacak hidrolik kaynağa dayalı üretim tesislerinde üç yıl,
b) OG seviyesinden bağlanacak hidrolik kaynağa dayalı üretim tesisleri dışındaki üretim
tesislerinde iki yıl,
c) AG seviyesinden bağlanacak tüm üretim tesislerinde bir yıl,
ç) İletim şebekesine bağlanacak üretim tesislerinde 2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği çerçevesinde aynı niteliklere sahip
üretim tesisleri için öngörülen süre,
içerisinde tamamlanması zorunludur. Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 35 inci
maddesinde belirtilen mücbir sebepler ve Kurul tarafından uygun bulunan haller dışında, bu
sürelerin sonunda üretim tesisinin tamamlanmaması halinde bağlantı anlaşması, tahsis edilen
kapasite, teknik etkileşim izni ile su kullanım haklarına ilişkin izin belgeleri kendiliğinden
hükümsüz hale gelir.
(1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre şebekeye bağlanacak üretim tesislerinin kabul
işlemlerinin, bağlantı anlaşmasının imza tarihinden itibaren, 30 uncu maddenin yedinci fıkrası
hükmü saklı kalmak kaydıyla;
a) İlgili şebeke işletmecisine ait dağıtım trafosunu kullanan tüm üretim tesislerinde bir yıl,
b) İlgili şebeke işletmecisine ait dağıtım trafosunu kullanmayan,
1) Hidrolik kaynağa dayalı üretim tesislerinde üç yıl,
2) Diğer kaynaklara dayalı üretim tesislerinde iki yıl.
c) İletim şebekesine bağlanacak üretim tesislerinde 2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği çerçevesinde aynı niteliklere sahip
üretim tesisleri için öngörülen süre,
içerisinde tamamlanması zorunludur. Bu maddenin yürürlüğe girmesinden sonra
imzalanacak bağlantı anlaşmalarında bu sürelere de yer verilir. Elektrik Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin 35 inci maddesinde belirtilen mücbir sebepler ve Kurul tarafından uygun
bulunan haller dışında, bu sürelerin sonunda üretim tesisinin tamamlanmaması halinde bağlantı
anlaşması, tahsis edilen kapasite, teknik etkileşim izni ile su kullanım haklarına ilişkin izin
belgeleri kendiliğinden hükümsüz hale gelir.
(2) Üretim tesisleri, sistem kullanım anlaşmasında belirtilen tarihten itibaren sisteme enerji
verebilir. Bu tarih hiçbir şekilde ilgili teknik mevzuata göre üretim tesisinin ticari faaliyete
başladığı tarihten önce olamaz.
(3) (Mülga ibare:RG-9/5/2021-31479) kabulü tamamlanarak işletmeye alınan üretim
tesislerinde, tesisin ticari faaliyete başladığı tarihi izleyen bir ay içerisinde taraflarca sistem
kullanım anlaşmasının imzalanması zorunludur. Sistem kullanım anlaşmasının üretim tesisi sahibi
kişilerce bir ay içerisinde imzalanmaması halinde herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın ilgili
şebeke işletmecisi tarafından üretim tesisi durumu uygun hale getirilinceye kadar şebekeden
ayrılır ve ayrılma gerekçesi üretim tesisi sahibi kişiye 3 (üç) işgünü içinde yazılı olarak bildirilir.
Lisanssız üreticilere üretim kaynak belgesi verilmesi
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim
yapmak amacıyla ilgili şebeke işletmecisi ile bağlantı anlaşması ve sistem kullanım anlaşmasını
imzalayan üreticilere, talep etmeleri halinde, Ek-2’de yer alan örneğe uygun Üretim Kaynak
Belgesi ilgili şebeke işletmecisi tarafından verilir.
(2) Bu madde kapsamında yapılacak başvurular, ilgili şebeke işletmecisi tarafından en geç
on işgünü içerisinde sonuçlandırılır. Bu madde kapsamında aynı fatura dönemine ilişkin sadece
bir kez Üretim Kaynak Belgesi verilir.
Sayaçlar, uzaktan izleme, koruma ve kontrol sistemleri
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması amacıyla üçüncü fıkra hükmü saklı kalmak
kaydıyla;
a) Üretim ve tüketim tesislerinin aynı yerde bulunması halinde, bağlantı anlaşmasında
belirlenen yere ilgili mevzuatta uzlaştırma mekanizmasının gerektirdiği haberleşmeyi
sağlayabilecek çift yönlü,
b) Üretim tesisinin tüketim tesisiyle aynı yerde bulunmaması halinde ilgili tesislerin
bağlantı anlaşmalarında belirlenen yerlere, ilgili mevzuatta uzlaştırma mekanizmasının
gerektirdiği haberleşmeyi sağlayabilecek şekilde üretim tesisi için çift yönlü, tüketim tesisi için tek
yönlü,
elektronik sayaç takılır. (Ek cümle:RG-9/5/2021-31479) Çift yönlü sayaçlar için şebeke
işletmesince kontrol amaçlı ikinci bir sayaç takılabilir.
(2) Faturalamaya esas ölçüm noktası, şebekeye bağlantı noktasında birinci fıkraya uygun
olarak tesis edilecek sayaçtır. Şebekeye bağlı her bir üretim tesisinin üretimini ölçmek amacıyla
ayrı bir sayaç bulundurulması zorunludur ve bu sayaçtan elde edilen günlük bazdaki veriler
ilgililerce Kurum tarafından istenen formata uygun olarak sunulur.
(3) (Değişik:RG-9/5/2021-31479) Kurulu gücü 10 kW’ın üzerinde olan üretim tesisleri için
birinci fıkraya göre tesis edilen sayaçların, ilgili mevzuata göre tesis edilecek otomatik sayaç
okuma sistemine uyumlu olması zorunludur. 10 kW’ın üzerinde kurulu güce sahip üretim tesisleri
için tesis edilen sayaçlar, ölçme ve haberleşme izleme sistemi ile irtibatlandırılır.
(4) Bir tüketim tesisi için kurulacak, farklı teşvik fiyatlarına tabi yenilenebilir enerji
kaynaklarına dayalı üretim tesisleri ile kojenerasyon ve mikrokojenerasyon tesislerinde üretilen
elektrik enerjisinin ayrı ayrı saatlik ölçülmesine imkân verecek şekilde sayaç tesis edilir.
(5) Bu madde kapsamındaki sayaçlar ilgili şebeke işletmecisi tarafından temin ve tesis edilir.
Bu madde kapsamındaki sayaçlar dağıtım sistemine bağlanacak üretim tesisleri için ilgili dağıtım
şebeke işletmecisi tarafından temin ve tesis edilir. İletim sistemine bağlanacak üretim tesisleri
için kullanıcının mülkiyet sınırında kalan ölçüm noktalarına tesis edilecek sayaçlar kullanıcı
tarafından temin edilir ve TEİAŞ tarafından tesis edilir.
(6) Üretim tesisinin kabulü aşamasında ölçü sistemi, ikinci fıkra kapsamında tesis edilen
sayacı da içerecek şekilde ilgili şebeke işletmecisinin yetkilisi tarafından kontrol edilerek
mühürlenir ve kayıt altına alınır.
(7) (Değişik:RG-9/5/2021-31479) Bu Yönetmelik kapsamındaki üretim tesislerinden kurulu
gücü 50 kW ve üzeri olan üretim tesislerinin bağlı bulunduğu şebeke işletmecisine ait olan SCADA
kontrol merkezine bağlantısı, Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde yer alan hükümler doğrultusunda
yapılır. Bağlantı için üretim tesisi tarafında gerekli olan ekipman ve altyapı üretim tesisi sahibi
gerçek veya tüzel kişi tarafından temin ve tesis edilir.
İşletme
MADDE 22 – (1) Üretim tesisi, bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmasında yer alan
anlaşma gücünden daha büyük güçte çalıştırılamaz. Üretim tesisinin bağlantı ve/veya sistem
kullanım anlaşmasında yer alan anlaşma gücünden daha büyük bir güçte çalıştırılması halinde
dağıtım sistemine bağlı üreticiler için Lisanssız Elektrik Üreticileri İçin Dağıtım Sistemine Bağlantı
Anlaşmasında yer alan cezai şartlar iletim sistemine bağlı üreticiler için iletim sistemi Sistem
Kullanım Anlaşmasında yer alan cezai şartlar uygulanır.
(2) (Ek:RG-9/5/2021-31479) Gerekli koşullarda üretim tesisinin bağlantısının kesilmesi
Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin 27 nci maddesi uyarınca
gerçekleştirilir.
İhtiyaç fazlası enerjinin tespiti
MADDE 23 – (1) Lisanssız üretim yapan gerçek ve tüzel kişilerin kendi ihtiyaçlarını
karşılamak için üretim yapmaları esastır. Ancak 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c), (d), (e), (f)
ve (g) bentlerinde belirtilen üretim tesislerinde üretilen elektrik enerjisinin, üretim tesisi ile aynı
yerde kurulu tüketim tesisi ya da tesislerinde tüketilemeyen miktarı, aynı dağıtım bölgesinde
olması şartıyla aynı kişiye ait başka bir tüketim tesisinde ya da tesislerinde tüketilebilir.
(2) İlgili şebeke işletmecisi, bu Yönetmelik kapsamında üretim yapan gerçek ve tüzel
kişilerin üreterek şebekeye verdikleri ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi miktarlarını;
a) Üretim tesisi ile tüketim tesisinin aynı yerde olması halinde bağlantı anlaşmasında
belirlenen yere takılan sayaç verilerinden saatlik bazda ve/veya,
b) Üretim tesisi ile tüketim tesisinin aynı yerde olmaması halinde üretim sayacından elde
edilen saatlik verilerden, tüketim tesisine ilişkin saatlik sayaç verilerinin veya tüketim
sayaçlarından saatlik bazda veri alınamayan tüketim tesisleri için dengeleme ve uzlaştırma
işlemlerini düzenleyen ilgili mevzuat hükümleri uyarınca onaylanan profil uygulaması yapılarak
elde edilen saatlik tüketim verilerinin mahsuplaştırılması suretiyle saatlik bazda,
tespit eder.
(3) İlgili şebeke işletmecisi, her bir üretici için ikinci fıkra kapsamında elde edilen saatlik
verileri kaynak bazında bir araya getirerek fatura dönemi bazında şebekeye verilen ihtiyaç fazlası
elektrik enerjisi miktarını belirler ve her ayın altıncı gününe kadar ilgili görevli tedarik şirketine
bildirir.
(4) İlgili şebeke işletmecileri, kendi şebekelerindeki lisanssız üreticilere ilişkin toplam
ihtiyaç fazlası üretim miktarını;
a) 24 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamındaki lisanssız üreticiler için kaynak bazında,
b) 24 üncü maddenin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki lisanssız
üreticiler için,
c) Bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat kapsamında YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate
alınacak diğer durumlar için,
ayrı ayrı toplam değerler olarak piyasa işletmecisine Piyasa Yönetim Sistemi vasıtası ile her
ay saatlik bazda, uzlaştırma işlemlerini düzenleyen ilgili mevzuat hükümlerinde uzlaştırmaya esas
veriş-çekiş birimi konfigürasyonlarında yer alan sayaçların değerlerinin bildirilmesine ilişkin
düzenlenmiş takvime uygun olarak bildirir.
(5) Lisanssız üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisinin serbest tüketici olarak ikili
anlaşma ile enerji tedarik etmesi halinde, Piyasa Yönetim Sisteminde kayıtlı tüketim noktası için
sayaçta okunan değer yerine lisanssız üretim kapsamında yapılan üretim ve tüketimin
mahsuplaştırılması neticesinde ortaya çıkan değer girilir. Bu kapsamda üretim tesisi ile
ilişkilendirilen birden fazla tüketim tesisinin olması halinde, serbest tüketici olunan durumlar için
tüketim tesislerinin tamamının tedarikçi seçme hakkını kullanıyor olması ve bütün tesislerin enerji
tedariğinin tek bir tedarikçiden karşılanması zorunludur. Bütün tesislerin enerji tedariğinin tek bir
tedarikçiden karşılanmadığı durumlarda ilgili aya ilişkin üretilen enerjinin görevli tedarik şirketi
tarafından üretilerek sisteme verilmiş olduğu kabul edilerek bu enerji ile ilgili olarak piyasa
işletmecisi ve görevli tedarik şirketi tarafından herhangi bir ödeme yapılmaz ve bu kapsamda
sisteme verilen enerji YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınır.
(6) Serbest bölgelerde bu Yönetmelik kapsamında kurulacak üretim tesislerinden sisteme
verilen enerji, ancak serbest bölge sınırları içerisinde tüketilebilir. Bu kapsamda sisteme verilen
enerji için herhangi bir bedel ödenmez ve bu kapsamda sisteme verilen enerji YEKDEM’e bedelsiz
katkı olarak dikkate alınır.
İhtiyaç fazlası enerjinin değerlendirilmesi
MADDE 24 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c), (f) ve (g) bentleri kapsamında
yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve
işletilen;
a) Tüketim tesisi ile aynı yerde kurulu üretim tesisinde ya da tesislerinde üretilerek her
fatura döneminde şebekeye verilen net elektrik enerjisi,
b) Tüketim tesisi ile aynı yerde kurulu olmayan üretim tesisinde ya da tesislerinde
üretilerek şebekeye verilen elektrik enerjisinden ilgili tüketim tesisinde, her fatura dönemi için
tüketilemeyen net elektrik enerjisi miktarı,
ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi olarak görevli tedarik şirketi tarafından ilgisine göre
belirlenen fiyattan, YEKDEM kapsamında değerlendirilmek üzere on yıl süreyle satın alınır. Bu
süre ilgili üretim tesisinin 19 uncu maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde şebekeye enerji vermeye
başladığı tarihten itibaren hesaplanır. (Ek cümle:RG-9/5/2021-31479) On yıllık sürenin
bitiminden itibaren bu tesislerle ilgili uygulamaya ilişkin usul ve esaslar YEK Kanununun 6 ncı
maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir.
(2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentleri kapsamında yenilenebilir enerji
kaynakları dışında diğer kaynaklardan, gerçek veya tüzel kişilerce kurulan üretim tesislerinde
üretilerek sisteme verilen net enerji miktarı, görevli tedarik şirketi tarafından YEK Kanununa ekli
I sayılı Cetvelde belirlenen en düşük fiyattan, tesisin şebekeye enerji vermeye başladığı tarihten
itibaren on yıl süreyle satın alınır. Sisteme verilmiş olan enerji görevli tedarik şirketlerince
perakende satış tarifesi kapsamında elektrik tedarik ettiği müşterilerine sattığı elektrik içinde
değerlendirilir.
(3) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri kapsamında kurulan üretim
tesislerinden şebekeye enerji verilmesi halinde, söz konusu enerji miktarı ilgili mevzuat uyarınca,
YEKDEM kapsamında değerlendirilir. Ancak bu enerjinin görevli tedarik şirketi tarafından
üretilerek sisteme verilmiş olduğu kabul edilir ve bu enerji ile ilgili olarak piyasa işletmecisi ve
görevli tedarik şirketi tarafından herhangi bir ödeme yapılmaz ve bu kapsamda sisteme verilen
enerji YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınır.
(4) Bir tüketim tesisi için 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi dışında farklı
yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı birden çok üretim tesisinin veya yenilenebilir enerji
kaynaklarına dayalı bir üretim tesisi ile mikrokojenerasyon tesisinin kurulması halinde şebekeye
verilen ihtiyaç fazlası enerjinin hangi üretim tesisinden verildiğinin tespit edilememesi
durumunda, bu tesislerden şebekeye verilen enerji ilgisine göre en düşük olan fiyattan YEKDEM
kapsamında değerlendirilmek üzere satın alınır.
(5) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) ve/veya (d) bentleri kapsamında kurulabilecek
üretim tesisleri ile aynı fıkranın diğer bentleri kapsamında kurulabilecek üretim tesislerinin
birlikte kurulması halinde, şebekeye verilen ihtiyaç fazlası enerjinin hangi üretim tesisinden
verildiğinin tespit edilememesi durumunda, söz konusu enerji miktarı ilgili mevzuat uyarınca,
YEKDEM kapsamında değerlendirilir. Ancak bu enerjinin görevli tedarik şirketi tarafından
üretilerek sisteme verilmiş olduğu kabul edilir ve bu enerji ile ilgili olarak piyasa işletmecisi ve
görevli tedarik şirketi tarafından herhangi bir ödeme yapılmaz ve bu kapsamda sisteme verilen
enerji YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınır.
(6) İkinci fıkra kapsamındaki elektrik enerjisi görevli tedarik şirketi tarafından düzenlenen
tarife kapsamında enerji alan tüketicilere satılabilir.
(7) Lisanssız üreticiler bu Yönetmelik kapsamındaki üretimleri için ikili anlaşma ve/veya
organize toptan elektrik piyasalarında satış yapamazlar.
(8) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında kurulu üretim tesisleriyle, farklı
ölçüm noktasında olmak kaydıyla, aynı fıkranın (h) bendi kapsamında üretim tesislerinin birlikte
kurulması halinde, yapılacak saatlik mahsuplaşma sonrasında şebekeye verilen ihtiyaç fazlası
enerji ilgili mevzuat uyarınca, YEK Kanununa ekli I sayılı Cetvelde lisanssız üretim tesisleri için
belirlenen fiyat üzerinden YEKDEM kapsamında değerlendirilir.
İhtiyaç fazlası enerjinin bedelinin ödenmesi ve satın alınması
MADDE 25 – (1) Görevli tedarik şirketi, YEKDEM kapsamında satın almakla yükümlü olduğu
enerji miktarı için her bir üreticiye her bir fatura dönemi için yapacağı ödeme tutarını hesaplamak
için sırasıyla aşağıdaki işlemleri yapar:
a) 24 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında satın almakla yükümlü olduğu enerji
miktarı için yapılacak ödemeyi; 23 üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre her bir üretici için
belirlenerek kendisine bildirilen ihtiyaç fazlası üretim miktarını 24 üncü maddesinin birinci fıkrası
uyarınca belirlenen fiyatla çarparak belirler.
b) Bu fıkranın (a) bendine göre her bir üretici için bulduğu bedelleri kaynak bazında
toplayarak kaynak bazında yapılacak ödemeyi belirler.
c) 24 üncü maddenin dördüncü fıkrası kapsamında satın almakla yükümlü olduğu enerji
miktarı için yapılacak ödemeyi; 23 üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre her bir üretici için
belirlenerek kendisine bildirilen ihtiyaç fazlası üretim miktarını ilgisine göre en düşük olan fiyatla
çarparak belirler.
ç) Bu fıkranın (b) bendine göre kaynak bazında belirlediği bedellerin toplamı ile (c) bendi
kapsamında belirlenen bedeli toplayarak ilgili fatura dönemi için piyasa işletmecisine bildireceği
lisanssız üreticilere ödenecek toplam bedeli (LÜYTOB) belirler.
d) Bu fıkranın (ç) bendi uyarınca belirlenen LÜYTOB miktarını piyasa işletmecisine piyasa
yönetim sistemi üzerinden her ay uzlaştırma işlemlerini düzenleyen ilgili mevzuat hükümlerinde
uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi konfigürasyonlarında yer alan sayaçların değerlerinin
bildirilmesine ilişkin düzenlenmiş takvime uygun olarak bildirir.
e) Piyasa işletmecisi tarafından kendisine yapılan ödemeyi, kendisine ödeme yapılan
takvim ayını izleyen ayın en geç beşinci işgününe kadar ilgili üreticilere öder ve ödemelerin
tamamlanıp tamamlanmadığını, bahse konu tarihi takip eden hafta içinde Kuruma bildirir.
f) Piyasa işletmecisi tarafından eksik ödeme yapılması halinde, kendisine yapılan ödemeyi
kendisine ödeme yapılan takvim ayını izleyen ayın en geç beşinci işgününe kadar ilgili üreticilere,
üreticilerin düzenledikleri faturaların fatura düzenleme tarihi dikkate alınarak eskiden yeniye
doğru sırasıyla öder. Faturaların tarih sıralamasında, fatura tarihi aynı olan faturaların olması
durumunda, aynı tarihli faturalar düşük bedelden yüksek bedel sırasına konularak en düşükten
en yükseğe doğru ödemeler gerçekleştirilir.
(2) Görevli tedarik şirketleri 24 üncü maddenin ikinci fıkrası kapsamında satın almakla
yükümlü oldukları enerji miktarı için her bir üreticiye yapacağı ödeme tutarını hesaplamak için
sırasıyla aşağıdaki işlemleri yapar:
a) 23 üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre her bir üretici için belirlenerek kendisine
bildirilen ihtiyaç fazlası üretim miktarını YEK Kanununa ekli I sayılı Cetvelde öngörülen en düşük
fiyatla çarparak yapılacak ödemeyi belirler.
b) 23 üncü maddenin üçüncü fıkrası kapsamında kendisine yapılan bildirim tarihini izleyen
altı gün içerisinde, şebekeye verilen ihtiyaç fazlası enerji miktarı ile enerji alımına esas birim fiyatı
ilgili kişiye bildirir.
c) İlgili kişi tarafından düzenlenen faturanın görevli tedarik şirketine tebliğ tarihini izleyen
on işgünü içerisinde, fatura bedelini ilgili kişinin bildireceği banka hesabına yatırır.
(3) Görevli tedarik şirketinin, ödemede temerrüde düşmesi halinde 21/7/1953 tarihli ve
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen
gecikme zammı iki katı oranında uygulanır.
(4) Görevli tedarik şirketi tarafından, satın almakla yükümlü olduğu ihtiyaç fazlası enerji
miktarına ilişkin YEK Kanununa ekli I sayılı Cetvelde yer alan fiyatlara göre yapılacak ödemelerde,
enerjinin sisteme verildiği gündeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru kullanılır.
Aylık mahsuplaşma uygulanması
MADDE 26 – (1) İlgili şebeke işletmecisi, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla
yapılacak başvurular neticesinde bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu almaya hak kazanan
yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı (Mülga ibare:RG-9/5/2021-31479) üretim tesisleri için,
üretilerek şebekeye verilen elektrik enerjisi miktarını bağlantı anlaşmasında belirlenen yere
takılan sayaç verilerinden saatlik bazda tespit eder.
(2) İlgili şebeke işletmecisi, bu madde kapsamındaki her bir üretici için birinci fıkra
kapsamında elde edilen saatlik verileri abone grupları ve kaynak bazında bir araya getirerek fatura
dönemi bazında şebekeye verilen ve şebekeden çekilen elektrik enerjisi miktarını belirler ve her
ayın altıncı gününe kadar ilgili görevli tedarik şirketine bildirir.
(3) İlgili şebeke işletmecileri; kendi şebekelerindeki bu madde kapsamındaki lisanssız
üreticilere ilişkin toplam üretim ve toplam tüketim miktarını abone grupları ve kaynak bazında
ayrı ayrı toplam değerler olarak piyasa işletmecisine Piyasa Yönetim Sistemi vasıtası ile her ay
saatlik bazda, uzlaştırma işlemlerini düzenleyen ilgili mevzuat hükümlerinde uzlaştırmaya esas
veriş-çekiş birimi konfigürasyonlarında yer alan sayaçların değerlerinin bildirilmesine ilişkin
düzenlenmiş takvime uygun olarak bildirir.
(4) Birinci fıkrada belirtilen koşulları sağlayarak 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi
(c), (f), (g), (ğ), (h), (ı) ve (i) bentleri ile 11 inci maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları
kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak gerçek veya tüzel kişiler tarafından
kurulan ve işletilen üretim tesislerinde aylık mahsuplaşma sonucunda her fatura döneminde
şebekeye verilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi görevli tedarik şirketi tarafından, on yıl süreyle
satın alınır. Bu süre ilgili üretim tesisinin 19 uncu maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde şebekeye
enerji vermeye başladığı tarihten itibaren hesaplanır. (Ek cümle:RG-9/5/2021-31479) On yıllık
sürenin bitiminden itibaren bu tesislerle ilgili uygulamaya ilişkin usul ve esaslar YEK Kanununun 6
ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir.
(5) Birinci fıkrada belirtilen koşulları sağlayarak 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi
kapsamında kurulan üretim tesislerinde aylık mahsuplaşma sonucunda şebekeye enerji verilmesi
halinde, söz konusu enerji miktarı ilgili mevzuat uyarınca YEKDEM kapsamında değerlendirilir.
Ancak bu enerjinin görevli tedarik şirketi tarafından üretilerek sisteme verilmiş olduğu kabul edilir
ve bu enerji ile ilgili olarak piyasa işletmecisi ve görevli tedarik şirketi tarafından herhangi bir
ödeme yapılmaz ve bu kapsamda sisteme verilen enerji YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate
alınır.
(6) Görevli tedarik şirketi, bu madde kapsamındaki her bir üretici ve her bir tedarikçiye
fatura dönemi için yapacağı ödeme tutarını hesaplamak için sırasıyla aşağıdaki işlemleri yapar:
a) Dördüncü fıkra kapsamında satın almakla yükümlü olduğu enerji miktarı için yapılacak
ödemeyi; üçüncü fıkraya göre her bir üretici için belirlenerek kendisine bildirilen üretim miktarını
ilgisine göre belirlenen fiyatla çarparak belirler.
b) Bu fıkranın (a) bendine göre her bir üretici için bulduğu bedelleri abone grupları ve
kaynak bazında toplayarak yapılacak ödemeyi belirler.
c) Bu fıkranın (b) bendine göre abone grupları ve kaynak bazında belirlediği bedellerin
toplamını ilgili fatura dönemi için piyasa işletmecisine bildireceği LÜYTOB’a ekler.
ç) Bu fıkranın (c) bendi uyarınca belirlenen ve LÜYTOB’a eklenen miktarı piyasa
işletmecisine piyasa yönetim sistemi üzerinden her ay uzlaştırma işlemlerini düzenleyen ilgili
mevzuat hükümlerinde uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi konfigürasyonlarında yer alan
sayaçların değerlerinin bildirilmesine ilişkin düzenlenmiş takvime uygun olarak bildirir.
d) Her bir üreticiye ait üretim ve tüketim miktarının aylık mahsuplaştırılması sonrasında
sistemden net olarak enerji çekilen durumlar için ilgili mevzuattan kaynaklı işlemlerin
yapılabilmesini teminen net tüketim miktarını (ç) bendi ile eş zamanlı olarak ilgili tedarikçilere
bildirir.
e) Piyasa işletmecisi tarafından sisteme verilen enerjiye istinaden kendisine yapılan
ödemeye ilişkin olarak dördüncü fıkra kapsamındaki tesisler için aylık mahsuplaştırma sonucunda
ihtiyaç fazlası enerji oluşması halinde bu fıkranın (a) bendi kapsamında hesaplanan ödemenin söz
konusu ihtiyaç fazlası enerjiye tekabül eden kısmını kendisine ödeme yapılan takvim ayını izleyen
ayın en geç beşinci (Değişik ibare:RG-9/5/2021-31479) işgününe kadar ilgili üreticilere öder ve
ödemelerin tamamlanıp tamamlanmadığına ilişkin Kuruma bildirimde bulunur.
f) Piyasa işletmecisi tarafından sisteme verilen enerjiye istinaden kendisine yapılan
ödemeye ilişkin olarak sistemden çekilen elektrik enerjisinin sisteme verilen enerji miktarını
aşmayan kısmı için ilgili tedarikçilere düzenlenmiş tarifede tüketim tesisinin abone grubuna göre
hesaplanan bedeli kendisine ödeme yapılan takvim ayını izleyen ayın en geç beşinci işgününe
kadar ilgili tedarikçilere öder.
g) Piyasa işletmecisi tarafından eksik ödeme yapılması halinde, kendisine yapılan ödemeyi
kendisine ödeme yapılan takvim ayını izleyen ayın en geç beşinci işgününe kadar ilgili üreticilere
ve tedarikçilere, ilgililerin düzenledikleri faturaların fatura düzenleme tarihi dikkate alınarak
eskiden yeniye doğru sırasıyla öder. Faturaların tarih sıralamasında, fatura tarihi aynı olan
faturaların olması durumunda, aynı tarihli faturalar düşük bedelden yüksek bedel sırasına
konularak en düşükten en yükseğe doğru ödemeler gerçekleştirilir.
(7) Yapılan aylık mahsuplaşma işlemi sonrasında sistemden net olarak enerji çekilmesi
halinde ilgili tedarikçilerce görevli tedarik şirketi tarafından altıncı fıkranın (f) bendi uyarınca
ödemesi gerçekleştirilen tüketimden arta kalan tüketim için tedarikçi ve tüketici arasındaki
mevcut sözleşme hükümlerine göre fatura tahakkuk ettirilerek bedeller tahsil edilir.
(8) Bu madde kapsamında yer alan üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisinin serbest
tüketici olarak ikili anlaşma ile enerji tedarik etmesi halinde, tedarikçinin değiştirilmesi
durumunda lisanssız üretim tesisi sahibi kişi tarafından değişikliğin gerçekleştirildiği ayın on
beşine kadar ilgili şebeke işletmecisine ve ilgili görevli tedarik şirketine konuya ilişkin bildirim
yapılması zorunludur. Aksi takdirde aylık mahsuplaşma işlemi yapılmaksızın ilgili tedarikçilerce
tüketim için tedarikçi ve tüketici arasındaki sözleşme veya ikili anlaşma hükümlerine göre fatura
tahakkuk ettirilerek bedeller tahsil edilir. İlgili dönemde üretilen enerjinin ise görevli tedarik
şirketi tarafından üretilerek sisteme verilmiş olduğu kabul edilerek bu enerji ile ilgili olarak piyasa
işletmecisi ve görevli tedarik şirketi tarafından herhangi bir ödeme yapılmaz ve bu kapsamda
sisteme verilen enerji YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınır.
(9) (Ek:RG-9/5/2021-31479) Sisteme iletim seviyesinden bağlı tüketim tesisleri için 5 inci
maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (h) bentleri kapsamında sisteme dağıtım veya iletim
seviyesinden bağlanan üretim tesisi veya tesisleri kurulması halinde, tüketim tesisine ait elektrik
enerjisi çekiş miktarları bağlantı anlaşmasında belirlenen yere takılan sayaç verilerinden saatlik
bazda tespit edilerek TEİAŞ tarafından her ayın üçüncü iş gününe kadar ilgili dağıtım şirketine
bildirilir ve bu madde kapsamındaki iş ve işlemler ilgili dağıtım şirketi ile görevli tedarik şirketi
tarafından yürütülür.
(10) (Ek:RG-9/5/2021-31479) Görevli tedarik şirketinin, ödemede temerrüde düşmesi
halinde Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen
gecikme zammı iki katı oranında uygulanır.
(11) (Ek:RG-9/5/2021-31479) 30/6/2021 tarihinden sonra ilk defa işletmeye girecek olan
ve şebekeye verdiği ihtiyaç fazlası enerjisi belirli bir fiyattan satın alınan lisanssız üretim
tesislerine Türk Lirası olarak uygulanacak yerli katkı fiyatları, bu fiyatların güncellenmesi,
uygulanacak süre ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esaslar YEK Kanununun 6/B maddesinin
ikinci fıkrası uyarınca Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir.
12) Sisteme dağıtım seviyesinden bağlı tüketim tesisleri için 5 inci maddenin birinci
fıkrasının (h) bendi kapsamında sisteme iletim seviyesinden bağlanan üretim tesisi veya tesisleri
kurulması halinde, üretim tesisine ait elektrik enerjisi veriş miktarları bağlantı anlaşmasında
belirlenen yere takılan sayaç verilerinden saatlik bazda tespit edilerek TEİAŞ tarafından her ayın
üçüncü işgününe kadar ilgili dağıtım şirketine bildirilir ve bu madde kapsamındaki iş ve işlemler
ilgili dağıtım şirketi ile görevli tedarik şirketi tarafından yürütülür.
(13) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında sisteme farklı dağıtım bölgesi
sınırları içerisinden bağlanacak şekilde üretim tesisi veya tesisleri kurulması halinde, tüketim
tesisine ait elektrik enerjisi çekiş miktarları ve varsa aynı ölçüm noktasında üretim tesisine ait
veriş miktarları bağlantı anlaşmasında belirlenen yere takılan sayaç verilerinden saatlik bazda
tespit edilerek ilgili şebeke işletmecisi tarafından her ayın üçüncü işgününe kadar üretim tesisinin
bulunduğu bölgedeki ilgili görevli tedarik şirketine bildirilir ve bu madde kapsamındaki iş ve
işlemler ilgili şebeke işletmecisi ile görevli tedarik şirketi tarafından yürütülür. Bu madde
kapsamında bir tüketim tesisi için birden fazla üretim tesisi kurulmak istenmesi halinde, tüm
üretim tesislerinin aynı görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde bulunması zorunludur.
(14) Bünyesinde üretim lisanslı kojenerasyon santrali bulunduran işletmelerle, farklı ölçüm
noktasında olmak kaydıyla, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında üretim
tesislerinin birlikte kurulması halinde, işletmenin tüketimi ile 5 inci maddenin birinci fıkrasının (h)
bendi kapsamında kurulan tesis için yapılacak aylık mahsuplaşma sonrasında şebekeye verilen
ihtiyaç fazlası enerji ilgili mevzuat uyarınca, YEK Kanununa ekli I sayılı Cetvelde lisanssız üretim
tesisleri için belirlenen fiyat üzerinden YEKDEM kapsamında değerlendirilir.
(15) Mahsuplaşma işlemleri bu madde kapsamında yürütülen, birinci fıkranın (ç) bendi
kapsamında yer alan üretim tesisleri ile farklı ölçüm noktasında olmak kaydıyla, 5 inci maddenin
birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında üretim tesislerinin birlikte kurulması halinde, aylık
mahsuplaşma sonucunda şebekeye enerji verilmesi halinde, söz konusu enerji miktarı ilgili
mevzuat uyarınca YEKDEM kapsamında değerlendirilir. Ancak bu enerjinin görevli tedarik şirketi
tarafından üretilerek sisteme verilmiş olduğu kabul edilir ve bu enerji ile ilgili olarak piyasa
işletmecisi ve görevli tedarik şirketi tarafından herhangi bir ödeme yapılmaz ve bu kapsamda
sisteme verilen enerji YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınır. Bu fıkra kapsamında yer alan
üretim tesislerinin toplam kurulu gücü, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca ilişkili
tüketim tesisine göre belirlenecek toplam kurulu güçten fazla olamaz.
(16) 12/5/2019 tarihinden sonra yapılan başvurular neticesinde bağlantı anlaşmasına çağrı
mektubu almaya hak kazanan kişilerin, ihtiyacının üzerinde satışa konu edilebilecek üretim
miktarı, ilişkili tüketim tesisinin toplam elektrik enerjisi tüketimini geçemez. Bu miktarın üzerinde
sisteme verilen enerji YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınır. Bu fıkra hükmü, kurulu gücü
50 kW ve altındaki mesken abone grubundaki tüketim tesisleri ile ilişkilendirilen üretim tesisleri
için uygulanmaz. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir.
İtirazlar
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında üretim yapan gerçek ve tüzel kişiler, 23 üncü,
24 üncü, 25 inci ve 26 ncı maddeler uyarınca görevli tedarik şirketi tarafından yapılan iş ve
işlemlere, işlemin kendilerine bildirim tarihinden itibaren üç işgünü içerisinde itiraz edebilir.
(2) Görevli tedarik şirketi, itiraz tarihinden itibaren beş işgünü içerisinde itiraza konu işlemi
yeniden inceleyerek gerektiği takdirde düzeltir ve sonucu itiraz sahibine bildirir.
(3) Ödemeye esas miktarların ve bedelin değişmesi halinde fark bir sonraki fatura
döneminde düzeltilir.
Tüketim tesisleri
MADDE 28 – (1) Lisanssız üretim yapan gerçek ve tüzel kişilerin bir dağıtım bölgesinde
kurulu üretim tesisinde ürettikleri enerji 5 inci maddenin beşinci fıkrası hükmü saklı kalmak
kaydıyla, ancak aynı dağıtım bölgesi içerisinde yer alan ve aynı kişiye ait tüketim tesisi ya da
tesislerinde tüketilebilir. 5 inci maddenin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında bir üretim
tesisinde üretilen enerji, aynı dağıtım bölgesi içerisinde yer alma şartı aranmaksızın aynı kişiye ait
tüketim tesisi ya da tesislerinde tüketilebilir. Bu hüküm kapsamında birden fazla tüketim tesisi
için üretim tesisi kurulmak istenmesi ve yapılan mahsuplaşma işlemi sonunda tüketimin
üretimden büyük olması halinde, tüketim faturası ilişkili tüketim tesislerinin mahsuplaşılmamış
tüketimleri oranında düzenlenerek tebliğ edilir.
(2) OSB dağıtım lisans bölgesi içindeki üretim tesisleri, ancak yine OSB dağıtım lisans bölgesi
içindeki aynı kişiye ait tüketim tesisleri ile ilişkilendirilebilir. 5 inci maddenin birinci fıkrasının (h)
bendi kapsamında bir üretim tesisinde üretilen enerji, aynı dağıtım bölgesi içerisinde yer alma
şartı aranmaksızın aynı kişiye ait tüketim tesisi ya da tesislerinde tüketilebilir. Bu hüküm
kapsamında birden fazla tüketim tesisi için üretim tesisi kurulmak istenmesi ve yapılan
mahsuplaşma işlemi sonunda tüketimin üretimden büyük olması halinde, tüketim faturası ilişkili
tüketim tesislerinin mahsuplaşılmamış tüketimleri oranında düzenlenerek tebliğ edilir.
(3) Aynı tarife grubunda yer almayan birden fazla tüketim tesisi olan ve bu tesislerini üretim
tesisi ile ilişkilendiren kişinin üretiminin tüketimini karşılamadığı zaman dilimi için yapılacak
mahsuplaşmada, yapılan üretimin öncelikle tarifesi yüksek olan tüketim noktalarında tüketildiği
kabul edilir.
(4) Üretim ve tüketim tesisinin aynı ölçüm noktasında yer almadığı durumlarda, üretim
tesisinin üretim tesis sahasında yer alan her türlü yapı ve ekipmanın çalışmasına bağlı oluşacak iç
tüketim miktarı, üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisi veya tesislerinin tüketimlerine
eklenmek suretiyle mahsuplaştırmaya dahil edilir.
(5) Üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisi veya tesislerine ilişkin aboneliğin
değiştirilmek istenmesi halinde, üretim tesisi ile ilişkilendirilecek yeni tüketim tesisi veya
tesislerinin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü, başvuruya esas bağlantı anlaşmasındaki
sözleşme gücünden az olamaz. Üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisi veya tesislerinin ilgili
şebeke işletmecisinin veya ilgili tedarik şirketinin bilgisi olmadan değiştirilmesi ve/veya söz
konusu tüketim tesisi veya tesislerinin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünün başvuruya esas
bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünden az olması halinde ilgili dönemde üretilen enerjinin
görevli tedarik şirketi tarafından üretilerek sisteme verilmiş olduğu kabul edilerek bu enerji ile
ilgili olarak piyasa işletmecisi ve görevli tedarik şirketi tarafından herhangi bir ödeme yapılmaz ve
bu kapsamda sisteme verilen enerji YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınır. (Ek cümle:RG-
9/5/2021-31479) Tüketim tesisi değişikliği işlemleri gerekli belgelerin tam ve eksiksiz olması
halinde her ayın son iş günü itibarıyla yapılan talepler neticesinde görevli tedarik şirketi ve dağıtım
şirketince eş zamanlı olarak aynı gün içinde sonuçlandırılır.
(6) 14 üncü maddenin altıncı fıkrasının (c) bendi kapsamında bağlantı anlaşmasına çağrı
mektubu sahibi ve bağlantı anlaşması imzalayan kişiler, üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim
tesis veya tesislerine ilişkin aboneliği değiştirmek istemeleri halinde, üretim tesisi ile
ilişkilendirilecek yeni tüketim tesis veya tesislerinin yıllık toplam elektrik enerjisi tüketimi,
başvuruya esas tüketim miktarından az olamaz. Üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisi veya
tesislerinin ilgili şebeke işletmecisinin veya ilgili tedarik şirketinin bilgisi olmadan değiştirilmesi
ve/veya söz konusu tüketim tesisi veya tesislerinin yıllık toplam elektrik enerjisi tüketimi,
başvuruya esas tüketim tesisi veya tesislerinin elektrik tüketiminden az olması halinde ilgili
dönemde üretilen enerjinin görevli tedarik şirketi tarafından üretilerek sisteme verilmiş olduğu
kabul edilerek bu enerji ile ilgili olarak piyasa işletmecisi ve görevli tedarik şirketi tarafından
herhangi bir ödeme yapılmaz ve bu kapsamda sisteme verilen enerji YEKDEM’e bedelsiz katkı
olarak dikkate alınır.
(7) Bu Yönetmelik kapsamında bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu sahibi ve bağlantı
anlaşması imzalayan gerçek veya tüzel kişiler uhdesindeki üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim
tesisi veya tesislerine ilişkin aboneliğe ait kaçak elektrik enerjisi tüketiminin tespit edilmesi
halinde, ilgili döneme ilişkin üretilen enerjinin görevli tedarik şirketi tarafından üretilerek sisteme
verilmiş olduğu kabul edilerek bu enerji ile ilgili olarak piyasa işletmecisi ve görevli tedarik şirketi
tarafından herhangi bir ödeme yapılmaz ve bu kapsamda sisteme verilen enerji YEKDEM’e
bedelsiz katkı olarak dikkate alınır. Kaçak elektrik kullanım faturasına ilgili mevzuat kapsamında
itiraz edilmemesi ya da yapılan itiraz sonucunda nihai olarak kaçak elektrik tüketiminin tespit
edilmesi halinde ilgisine göre bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu, bağlantı anlaşması ve sistem
kullanım anlaşması iptal edilir.
(8) (Değişik:RG-9/5/2021-31479) Kabulü tamamlanarak işletmeye alınan üretim
tesislerine ilişkin olarak; üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisi veya tesislerinden herhangi
biri için tüketim için yapılan anlaşma veya sözleşmenin geçersiz hale gelmesi ve/veya söz konusu
tüketim tesisleri için başvuruya esas bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünün düşmesi halinde,
ilgili aya döneme ilişkin üretilen enerjinin görevli tedarik şirketi tarafından üretilerek sisteme
verilmiş olduğu kabul edilerek bu enerji ile ilgili olarak piyasa işletmecisi ve görevli tedarik şirketi
tarafından herhangi bir ödeme yapılmaz ve bu kapsamda sisteme verilen enerji YEKDEM’e
bedelsiz katkı olarak dikkate alınır.
(9) (Değişik:RG-31/10/2021-31645) Kabulü tamamlanarak işletmeye alınan üretim
tesislerine ilişkin olarak; üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisi veya tesislerinde mücbir
sebep halleri hariç elektrik tüketimi olmaması halinde, ilgili aya ilişkin üretilen enerjinin görevli
tedarik şirketi tarafından üretilerek sisteme verilmiş olduğu kabul edilerek bu enerji ile ilgili olarak
piyasa işletmecisi ve görevli tedarik şirketi tarafından herhangi bir ödeme yapılmaz ve bu
kapsamda sisteme verilen enerji YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınır.
(10) (Ek:RG-9/5/2021-31479) Lisanssız üretim tesisiyle ilişkilendirilen bütün tüketim
tesislerinin, en geç ilgili üretim tesisinin kabulünün yapıldığı tarih itibarıyla enerji tüketiyor olması
zorunludur. İhtiyacı karşılanacak olan tüketim tesisi veya tesislerinin, ilgili üretim tesisinin
kabulünün yapıldığı tarih itibarıyla enerji tüketmiyor olması durumunda, tüketim yapılana kadar
üretilen enerjinin görevli tedarik şirketi tarafından üretilerek sisteme verildiği kabul edilir ve bu
enerji ile ilgili olarak görevli tedarik şirketi tarafından herhangi bir ödeme yapılmaz ve bu
kapsamda sisteme verilen enerji YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınır.
Tüketim birleştirme
MADDE 29 – (Değişik:RG-9/5/2021-31479)
(1) Elektrik enerjisi tüketimleri tek bir ortak sayaç ile ölçülebilen bir veya birden fazla gerçek
ve/veya tüzel kişiye ait tesislerde tüketilen elektrik enerjisi için tüketimlerini birleştirerek bu
Yönetmelik kapsamında üretim tesisi ya da tesisleri kurabilir.
(2) Tüketim birleştirme ilgili şebeke işletmecisine yazılı bir başvuru ile yapılır.
(3) Bu Yönetmelik kapsamında tüketimini birleştiren kişiler, bu birleştirmeden kaynaklanan
her türlü anlaşmazlığı kendi aralarında çözerler. Hiçbir anlaşmazlık ilgili şebeke işletmecisi
ve/veya görevli tedarik şirketine yöneltilemez.
(4) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa göre tek bir inşaat ruhsatı kapsamında
yapılan yapılarda, onaylı imar projesi üzerinden tüketim birleştirme hükümleri çerçevesinde
tüketim birleştirmesi yapılabilir.
(5) 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamında kurulan yenilenebilir
enerji üretim kooperatifleri vasıtasıyla kurulan üretim tesislerinde kooperatif tüzel kişisi, bu
Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemlerin yürütülmesi maksadıyla tüketim tesisi olmaksızın
yetkilendirilebilir.
Tüketim ihtiyacına yönelik uygulamalar
MADDE 30 – (1) (Değişik:RG-9/5/2021-31479) Tüketim tesislerinin elektrik ihtiyacını
karşılamak üzere, ilgili tüketim tesislerinin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünü geçmeyecek
şekilde; 5 inci maddenin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına
dayalı üretim tesisi kurulabilir. Bu madde kapsamında kamu kurum ve kuruluşları tarafından, 5
inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında da yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı
üretim tesisi kurulabilir. Ayrıca, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında farklı bir
dağıtım bölgesinde de üretim tesisi kurulabilir.
(2) Bu madde kapsamındaki tesisler için aynı dağıtım bölgesinde yer almak koşuluyla
üretim ve tüketim tesislerinin aynı ölçüm noktasında olması şartı aranmaz.
(3) Bu madde kapsamında kurulan üretim tesislerinde, her fatura döneminde şebekeye
verilen ihtiyaç fazlası enerji için 26 ncı maddenin dördüncü fıkrası hükmü kapsamında işlem tesis
edilir.
(4) Bu madde kapsamında yer alan üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisinin serbest
tüketici olarak ikili anlaşma ile enerji tedarik etmesi halinde, tedarikçinin değiştirilmesi
durumunda lisanssız üretim tesisi sahibi kişi tarafından değişikliğin gerçekleştirildiği ayın on
beşine kadar ilgili şebeke işletmecisine ve ilgili görevli tedarik şirketine konuya ilişkin bildirim
yapılması zorunludur. Aksi takdirde aylık mahsuplaşma işlemi yapılmaksızın ilgili tedarikçilerce
tüketim için tedarikçi ve tüketici arasındaki sözleşme veya ikili anlaşma hükümlerine göre fatura
tahakkuk ettirilerek bedeller tahsil edilir. İlgili dönemde üretilen enerjinin ise görevli tedarik
şirketi tarafından üretilerek sisteme verilmiş olduğu kabul edilerek bu enerji ile ilgili olarak piyasa
işletmecisi ve görevli tedarik şirketi tarafından herhangi bir ödeme yapılmaz ve bu kapsamda
sisteme verilen enerji YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınır.
(5) Bu madde kapsamında üretim tesisi ile ilişkilendirilen birden fazla tüketim tesisinin
olması halinde, serbest tüketici olunan durumlar için tüketim tesislerinin tamamının tedarikçi
seçme hakkını kullanıyor olması ve bütün tesislerin enerji tedariğinin tek bir tedarikçiden
karşılanması zorunludur. Bütün tesislerin enerji tedariğinin tek bir tedarikçiden karşılanmadığı
durumlarda aylık mahsuplaşma işlemi yapılmaksızın ilgili tedarikçilerce tüketim için tedarikçi ve
tüketici arasındaki sözleşme veya ikili anlaşma hükümlerine göre fatura tahakkuk ettirilerek
bedeller tahsil edilir. İlgili dönemde üretilen enerjinin ise görevli tedarik şirketi tarafından
üretilerek sisteme verilmiş olduğu kabul edilerek bu enerji ile ilgili olarak piyasa işletmecisi ve
görevli tedarik şirketi tarafından herhangi bir ödeme yapılmaz ve bu kapsamda sisteme verilen
enerji YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınır.
(6) Bu madde kapsamındaki üretim tesisi ile ilişkilendirilecek tüketim tesislerinin aynı tarife
grubunda olması zorunludur.
(7) Bu madde kapsamında ve bu Yönetmelik hükümlerine göre şebekeye bağlanacak
üretim tesislerinin (Mülga ibare:RG-9/5/2021-31479) kabul işlemlerinin, bağlantı anlaşmasının
imza tarihinden itibaren üç yıl içerisinde tamamlanması zorunludur. Elektrik Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin 35 inci maddesinde belirtilen mücbir sebepler ve Kurul tarafından uygun bulunan
haller dışında, bu sürelerin sonunda üretim tesisinin tamamlanmaması halinde bağlantı
anlaşması ile su kullanım haklarına ilişkin izin belgeleri kendiliğinden hükümsüz hale gelir.
Denetim
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında lisanssız üretim yapan gerçek veya tüzel
kişilerin bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerinin inceleme ve denetimi doğrudan veya ilgisine
göre ilgili şebeke işletmecisi ve/veya görevli tedarik şirketi tarafından hazırlanan raporlar
vasıtasıyla Kurum tarafından yapılır.
Kamulaştırma
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında kurulacak üretim tesisleri için Kurum
tarafından taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı ayni hak edinimine ilişkin herhangi bir işlem yapılmaz.
Bilgilerin toplanması ve muhafaza edilmesi
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında üretim tesisi kuran gerçek veya tüzel kişiler;
Kurum, ilgili şebeke işletmecisi ve görevli tedarik şirketi tarafından bu Yönetmelik çerçevesinde
istenen bilgi ve belgeleri süresi içerisinde ilgilisine sunmakla yükümlüdür.
(2) İlgili şebeke işletmecileri her ay, bir önceki aya ait bu Yönetmelik kapsamında;
a) Üretim başvurusu olumlu veya olumsuz sonuçlanan gerçek veya tüzel kişileri,
b) Üretim tesisi işletmeye giren gerçek veya tüzel kişiler ile bu tesislerin kurulu gücünü,
üretim miktarını, kaynak türünü, gerilim seviyesini ve üretim teknolojisini,
c) Üretim tesisinin bulunduğu ili ve ilçeyi,
ç) Kurumca gerekli görülecek diğer bilgileri,
Kurum tarafından belirlenecek formata uygun olarak Kuruma sunmakla yükümlüdür.
(3) İlgili şebeke işletmecilerince bu Yönetmelik kapsamında internet sayfalarında
yayımlanan duyurular, yıllar itibarıyla aylık bazda internet adreslerinde sistematik olarak
arşivlenir.
(4) İlgili şebeke işletmecileri ve görevli tedarik şirketleri bu Yönetmelik hükümleri uyarınca
sahip oldukları bilgileri kalıcı veri saklayıcısına aktararak saklamak ve korumakla yükümlüdür.
Yasaklar ve yaptırımlar
MADDE 34 – (1) İlgili şebeke işletmecileri ile görevli tedarik şirketleri, bu Yönetmelik
kapsamında faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler arasında ayrım yapamaz.
(2) Bu Yönetmelik kapsamına giren üretim tesisleri ilgili mevzuat kapsamında dengeleme
birimi olamaz ve bu kapsamda uygulamalara katılamaz.
(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki üretim tesislerinde üretilen elektrik enerjisi, bu
Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında ticarete konu edilemez.
(4) Bu Yönetmelikte tanımlanan istisnalar ve düzenlemeler dışında, niteliği itibarıyla
aykırılığın düzeltilmesi mümkün olmayan iş ve işlemlerin yapıldığının ve lisanssız üretim
başvurusuna esas olan şartların ortadan kalktığının, bu şartların baştan mevcut olmadığının veya
yapılan talep ve işlemlerde kanuna ve mevzuata karşı hile veya gerçek dışı beyanda
bulunulduğunun tespiti hâlinde herhangi bir bildirim yapılmaksızın ilgisine göre bağlantı
anlaşmasına çağrı mektubu veya bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşması iptal edilir.
Üretim tesisi devri
MADDE 35 – (1) (Mülga ibare:RG-9/5/2021-31479) kabulü yapılmış olmak kaydıyla, bu
Yönetmelik kapsamındaki üretim tesisi; satış, devir veya diğer bir düzenleme ile bu Yönetmelik
veya ilgili mevzuat kapsamında devretmek isteyen kişinin statüsünden kaynaklanan şartlar dahil
kapasite tahsisini sağlayan şartları haiz üretim yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişiye
devredilebilir. 11 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında yer alan üretim tesisleri hariç olmak
üzere (Mülga ibare:RG-9/5/2021-31479) kabulü yapılmamış üretim tesisleri bu fıkra kapsamında
devre konu edilemez.
(2) Birinci fıkra kapsamında üretim tesisini devredecek ve devir alacak gerçek veya tüzel
kişiler, devir işlemi gerçekleşmeden önce eşzamanlı olarak ayın ilk on günü içerisinde ilgili şebeke
işletmecisine başvuruda bulunur. İlgili şebeke işletmecisi, bu fıkra kapsamında yapılan başvuruları
devir için gerekli belgelerin tam ve eksiksiz olması halinde fatura dönemi sonu itibarıyla
sonuçlandırarak görevli tedarik şirketine bildirir. Devir işlemi, devir alacak gerçek veya tüzel
kişinin bağlantı anlaşması ve sistem kullanım anlaşmasını imzalamadığı sürece ilgili şebeke
işletmecisi nezdinde geçerlilik kazanmaz. Tam ve eksiksiz olarak başvuruda bulunulmaması
halinde ilgili şebeke işletmecilerince talep değerlendirmeye alınmaz ve 5 işgünü içerisinde
muhataplara eksikliklere ilişkin bildirimde bulunulur.
Bedeller
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında kurulu gücü 5 MW’a kadar olan yenilenebilir
enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerine emreamade kapasite bedeli tahakkuk ettirilmez. Bu
Yönetmelik kapsamındaki üretim tesislerine emreamade kapasite bedeli tahakkuk ettirilmez.
(2) Bu Yönetmelik kapsamında;
a) İlgili şebeke işletmecisi tarafından tahsil edilebilecek başvuru bedeli,
b) İlgili şebeke işletmecisi ve görevli tedarik şirketlerinin bu Yönetmelik kapsamında fiilen
üretim yapan kişiler için yürüttükleri iş ve işlemler karşılığında tahsil edebileceği yıllık işletim
bedeli,
c) İlgili şebeke işletmecisi ve görevli tedarik şirketlerine yapılacak başvurular ile
sonuçlandırılan taleplere ilişkin işlem bedeli,
her yıl 31 Aralık tarihine kadar ilgili şebeke işletmecisi ve görevli tedarik şirketi için ayrı ayrı
olacak şekilde Kurul tarafından belirlenir. Üretim tesislerinin ilgili mevzuat gereği ödemekle
yükümlü oldukları bedeller saklıdır. Üretim tesisinin işletmede olduğu yıla ilişkin yıllık işletim
bedeli; üretim tesisinin işletmede olduğu ay sayısı dikkate alınarak, işletmede olduğu her takvim
yılının Temmuz ve Aralık ayları son işgünü mesai bitimine kadar ilgili şebeke işletmecisi ve görevli
tedarik şirketine ödenir.
(3) (Değişik:RG-9/5/2021-31479) Bu Yönetmelik kapsamında üretim yapan gerçek ve tüzel
kişiler; Kurul Kararı ile belirlenen sistem kullanım bedellerini ödemekle yükümlüdür. Lisanssız
üretim tesisi sahibi kişilerce sistem kullanım bedellerinin faturada belirlenen son tarihe kadar
ödenmemesi halinde herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın ilgili şebeke işletmecisi tarafından
üretim tesisi, durumu uygun hale getirilinceye kadar şebekeden ayrılır ve ayrılma gerekçesi
üretim tesisi sahibi kişiye üç işgünü içinde yazılı olarak bildirilir.
(4) Bu Yönetmelik kapsamında faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilere, bu
Yönetmelikte belirtilen hususlar dışında, bağlantı ve sistem kullanımından kaynaklanan her türlü
bedel ve teminat için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
devamı...

https://www.kuzayenerji.com/icerik/11082022-tarihli-yonetmelik-degisikligi-33

Lütfen telefonunuz çeviriniz.