11.08.2022 Tarihli Yönetmelik Değişikliği 3/3

11.08.2022 Tarihli Yönetmelik Değişikliği 3/3

Diğer hükümler
MADDE 37 – (1) Kurum; lisanssız üretim tesislerinin sisteme bağlantısı, sistem kullanımı,
lisanssız elektrik üretimi yapmaktan kaynaklanan hak ve yükümlülükleri ve bu Yönetmelikte
düzenlenmeyen hususlar ile şebekenin ilgili mevzuatta öngörülen güvenlik, teknik ve kalite
esaslarına göre işletilmesine dair bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin alt düzenleyici işlemler
yapmaya yetkilidir.
(2) Başvuru sahibi tüzel kişiler unvan ve nev’i değişikliklerini ilgili şebeke işletmecisine
bildirir. Yapılacak bildirime istinaden 15 gün içerisinde bağlantı anlaşması ve/veya sistem kullanım
anlaşması yeni unvana göre tadil edilir.
(3) Kendisine bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu verilen kişiler tarafından, talep edilmesi
halinde bir defaya mahsus olmak üzere bağlantı anlaşmasına çağrı mektubunda ve bağlantı
anlaşmasında yer alan kurulu güçten en fazla yüzde on oranında eksiltme yapılabilir.
(4) Birden çok kullanıcıya elektrik enerjisi sağlayacak şekilde tesis edilen imdat
jeneratörlerinin, kesinti durumunda ana şebekeden ayrılan şebeke üzerinden kullanıcılarına
enerji sağladığı ve bu enerjinin kullanıcı sayaçlarından geçen site, alışveriş merkezi, yerleşke ve
benzeri kullanım noktalarında fazla elektrik enerjisi tahakkukunu önlemek amacıyla, söz konusu
imdat jeneratörü tarafından üretilerek şebekeye verilen elektrik enerjisi, ilgili ortak tüketim sayaç
değerlerinden mahsup edilir. Bu fıkra kapsamındaki üretimin, ortak tüketimden fazla olması
halinde, bakiye üretim mahsup için bir sonraki aya aktarılır. Bu fıkra kapsamındaki imdat
jeneratörü ayrı bir ölçü sistemi ya da ortak tüketim sayacı üzerinden tesisata bağlanır. Her iki
durumda da tek yönlü ölçüm yapabilen sayaç tesis edilir.
(5) Bu Yönetmelik kapsamındaki rüzgar enerjisine dayalı inşa halinde veya işletmedeki
üretim tesisi sahibi kişiler; kriz, gerginlik ve harp durumlarında Genelkurmay Başkanlığı ve/veya
MİT tarafından talep edildiğinde, Genelkurmay Başkanlığının sorumluluğunda işletilen
Haberleşme, Seyrüsefer ve Radar Sistemlerine ve/veya MİT’in sorumluluğunda işletilen
sistemlere etkisi olduğu tespit edilen türbinlere ilişkin talep edilen tedbirleri yerine getirmekle
yükümlüdür.
(6) (Değişik:RG-23/9/2020-31253) Bu Yönetmelik kapsamında tesis edilecek elektrik
üretim tesisi ve bağlantı ekipmanında kullanılan malzemeler; ilgili mevzuat ve standartlara göre
imal edilmiş, garanti kapsamında ve son beş yıl içerisinde üretilmiş olmalıdır. Bu fıkra hükmünde
yer alan beş yıl şartı, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamındaki tesisler için
uygulanmaz.
(7) (Değişik:RG-9/5/2021-31479) Lisanssız üretim tesisi sahibi tüzel kişinin; kendi tüzel
kişiliği altında veya diğer bir tüzel kişi bünyesinde, tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek
istemesi halinde, ilgili üretim tesisi veya tesislerinin tamamının kabulünün yapılmış olması
kaydıyla, birleşme işlemi mer’i mevzuat kapsamında gerçekleştirilir. Lisanssız üretim tesisi sahibi
tüzel kişinin aynı kalması ve pay oranlarının değişmemesi kaydıyla kabul şartı aranmaz. Birleşme
işlemi gerçekleşmeden önce ilgili ayın ilk on günü içerisinde ilgili şebeke işletmecisine ilgili
mevzuat kapsamındaki iş ve işlemler için başvuruda bulunulur. Birleşme talebi kapsamında
sunulması gereken belgelerin tam ve eksiksiz olması halinde, birleşme işlemi ve ilgili mevzuat
kapsamında yapılması gereken iş ve işlemler ilgili taraflarca eş zamanlı olarak ve fatura dönemi
sonu itibarıyla sonuçlandırılarak tamamlanır. Tam ve eksiksiz olarak başvuruda bulunulmaması
halinde ilgili şebeke işletmecilerince talep değerlendirmeye alınmaz ve 5 işgünü içerisinde
muhataplara eksikliklere ilişkin bildirimde bulunulur. Birleşme işleminin ilgili tüzel kişilerce
yukarıda yer alan hususlara uygun olarak tamamlanmaması halinde ilgili ayda üretilen enerjinin
görevli tedarik şirketi tarafından üretilerek sisteme verilmiş olduğu kabul edilir ve bu enerji ile
ilgili olarak piyasa işletmecisi ve görevli tedarik şirketi tarafından herhangi bir ödeme yapılmaz ve
bu kapsamda sisteme verilen enerji YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınır. Lisanssız
üretim tesisi sahibi tüzel kişinin; kendi tüzel kişiliği altında veya diğer bir tüzel kişi bünyesinde,
tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi halinde, ilgili üretim tesisi veya tesislerinin
tamamının kabulünün yapılmış olması kaydıyla, birleşme işlemi mer’i mevzuat kapsamında
gerçekleştirilir. Lisanssız üretim tesisi sahibi tüzel kişinin aynı kalması ve pay oranlarının
değişmemesi kaydıyla kabul şartı aranmaz. Lisanssız üretim tesisi sahibi tüzel kişiler birleşme
işlemini ilgili şebeke işletmecisine bildirir ve taraflar arasında bağlantı ve sistem kullanım
anlaşmaları imzalanır.
(8) (Değişik:RG-9/5/2021-31479) Bu Yönetmelik kapsamındaki bir tüzel kişinin,
uhdesindeki üretim tesislerinin tamamının kabulünün yapılmış olması kaydıyla, tam veya kısmi
olarak bölünmek istemesi halinde bölünme işlemi mer’i mevzuat kapsamında gerçekleştirilir.
Lisanssız üretim tesisi sahibi tüzel kişinin aynı kalması ve pay oranlarının değişmemesi kaydıyla
kabul şartı aranmaz. Bölünme işlemi gerçekleşmeden önce ilgili ayın ilk on günü içerisinde ilgili
şebeke işletmecisine ilgili mevzuat kapsamındaki iş ve işlemler için başvuruda bulunulur.
Bölünme talebi kapsamında sunulması gereken belgelerin tam ve eksiksiz olması halinde,
bölünme işlemi ve ilgili mevzuat kapsamında yapılması gereken iş ve işlemler ilgili taraflarca eş
zamanlı olarak ve fatura dönemi sonu itibarıyla sonuçlandırılarak tamamlanır. Tam ve eksiksiz
olarak başvuruda bulunulmaması halinde ilgili şebeke işletmecilerince talep değerlendirmeye
alınmaz ve 5 işgünü içerisinde muhataplara eksikliklere ilişkin bildirimde bulunulur. Bölünme
işleminin ilgili tüzel kişilerce yukarıda yer alan hususlara uygun olarak tamamlanmaması halinde
ilgili ayda üretilen enerjinin görevli tedarik şirketi tarafından üretilerek sisteme verilmiş olduğu
kabul edilir ve bu enerji ile ilgili olarak piyasa işletmecisi ve görevli tedarik şirketi tarafından
herhangi bir ödeme yapılmaz ve bu kapsamda sisteme verilen enerji YEKDEM’e bedelsiz katkı
olarak dikkate alınır. Bu Yönetmelik kapsamındaki bir tüzel kişinin, uhdesindeki üretim tesislerinin
tamamının kabulünün yapılmış olması kaydıyla, tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi halinde
bölünme işlemi mer’i mevzuat kapsamında gerçekleştirilir. Lisanssız üretim tesisi sahibi tüzel
kişinin aynı kalması ve pay oranlarının değişmemesi kaydıyla kabul şartı aranmaz. Lisanssız üretim
tesisi sahibi tüzel kişiler bölünme işlemini ilgili şebeke işletmecisine bildirir ve taraflar arasında
bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları imzalanır.
(9) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olan rüzgar veya güneş enerjisine
dayalı enerji üretim tesisleri için başvuru tarihinden, başvuruya konu üretim tesislerinin
tamamının (Mülga ibare:RG-9/5/2021-31479) kabulü yapılana kadar, veraset dışında pay devri
yapılamaz. Bu hüküm;
a) Halka açık olan payları ile sınırlı olmak üzere, halka açık tüzel kişilere ve halka açık tüzel
kişi ortağı bulunan tüzel kişinin, söz konusu ortağının halka açık olan paylarından kaynaklanan
ortaklık yapısı değişikliklerine,
b) Pay sahiplerinin rüçhan haklarının kullanımına bağlı olarak ilgili tüzel kişinin mevcut
ortakları arasında oluşan pay değişiklikleri sebebiyle, söz konusu tüzel kişinin ortaklık yapısında
gerçekleşen doğrudan veya dolaylı ortaklık yapısı değişikliklerine,
c) İlgili tüzel kişinin ortaklık yapısında, yurt dışında kurulmuş olan ortakların ortaklık
yapılarında oluşan değişiklikler sebebiyle gerçekleşen dolaylı pay sahipliği değişikliklerine,
ç) İlgili tüzel kişi ile bu tüzel kişinin doğrudan veya dolaylı tüzel kişi ortaklarının paylarının
halka arz edilmesi kapsamında, söz konusu tüzel kişinin ortaklık yapısında oluşacak doğrudan
veya dolaylı ortaklık yapısı değişikliklerine,
d) (Ek:RG-9/5/2021-31479) Lisanssız üretim tesisi sahibi tüzel kişinin ortaklık yapısında
doğrudan veya dolaylı paya sahip mevcut ortakları arasında ilgili lisanssız üretim tesisi sahibi tüzel
kişinin ortaklık yapısında kontrol değişikliği oluşturmayacak şekilde yapılan doğrudan veya dolaylı
pay değişikliklerine,
e) (Ek:RG-9/5/2021-31479) Lisanssız üretim tesisi sahibi tüzel kişinin ortaklık yapısında
doğrudan veya dolaylı paya sahip olan ve eşler ile aralarında birinci derece kan hısımlığı bulunan
gerçek kişiler arasında yapılan pay devirleri sonucunda söz konusu lisanssız üretim tesisi sahibi
tüzel kişinin ortaklık yapısında gerçekleşen doğrudan veya dolaylı ortaklık yapısı değişikliklerine,
uygulanmaz. İlgili şebeke işletmecileri, bağlantı anlaşması imzalanması ve (Mülga
ibare:RG-9/5/2021-31479) kabule hazır tutanağının hazırlanması aşamasında pay devri yapılıp
yapılmadığına ilişkin gerekli kontrolleri yapmakla yükümlüdür. Pay devri yapılması halinde ilgili
tüzel kişiye ait ilgisine göre bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu ve bağlantı anlaşması iptal edilir.
(10) Dağıtım ve görevli tedarik şirketlerinin; doğrudan ve dolaylı ortakları, kontrolünde olan
tüzel kişiler, bu tüzel kişilerin doğrudan ve dolaylı ortaklıklarında istihdam edilen kişiler ve bu
kişilerin kontrolünde olan tüzel kişiler ilgili dağıtım şirketinin dağıtım bölgesi ve ilgili dağıtım
şirketinin hissedarı olduğu dağıtım bölgesinde, bu Yönetmelik kapsamında rüzgâr ve güneş
enerjisine dayalı üretim başvurusunda bulunamaz.
(11) İlgili şebeke işletmecileri ve ilgili görevli tedarik şirketleri bu Yönetmeliğin uygulanması
veya Kurum tarafından istenen hususların yerine getirilmesi amacıyla yazılı veya elektronik
ortamda gerekli veri ve bilgi transferi yapabilir. Haberleşmenin gerekli olduğu durumlarda
ilgililerce mevzuatta yer alan işlemlerin aksamamasını temin edecek şekilde sürelere riayet
edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması zorunludur.
Atıflar
MADDE 38 – (1) 2/10/2013 tarihli ve 28783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik
Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik ile 2/10/2013 tarihli ve 28783 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin
Uygulanmasına Dair Tebliğe yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 39 – (1) 2/10/2013 tarihli ve 28783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik
Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi ve 11 inci maddenin birinci fıkrası
kapsamındaki tesisler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi ve 21/6/2018 tarihinden
sonra 11 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu
düzenlenen, bağlantı anlaşması imzalanan ya da geçici kabulü tamamlanarak işletmeye alınan
çatı ve cephe uygulamalı elektrik üretim tesislerine ilişkin olarak, bu Yönetmeliğin yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün içerisinde ilgililerce başvuruda bulunulması halinde,
başvuruyu izleyen aydan itibaren 26 ncı madde hükümleri uyarınca işlem tesis edilir.
(2) Birinci fıkra hükmü kapsamına dahil edilen üretim tesislerinin bağlantı ve sistem
kullanım anlaşmaları sonlandırılana ve/veya iptal edilene kadar 26 ncı madde hükümleri
uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik kapsamında bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu
düzenlenen kişilere uygulanacak işlemler
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 39 uncu madde ile yürürlükten kaldırılan yönetmelik kapsamında
bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu almaya hak kazanan, bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu
alan veya bağlantı anlaşması imzalayan kişilerin iş ve işlemleri bu Yönetmelik hükümlerine göre
devam ettirilir.
(2) Birinci fıkra hükmü kapsamındaki kişilerce yapılan, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği
tarihten sonraki taleplere ilişkin olarak bu Yönetmelik hükümleri uyarınca işlem tesis edilir.
(3) 39 uncu madde ile yürürlükten kaldırılan yönetmelik ve Avrupa Birliği Katılım Öncesi
Yardım Aracı bileşenlerine dâhil hibe programlarını da içeren uluslararası hibe programları ile
kamu kurum ve kuruluşları tarafından sağlanan hibe ve/veya krediler kapsamında bağlantı
anlaşmasına çağrı mektubu düzenlenen kişilerce, söz konusu hibe ve/veya kredi programları
kapsamında hibeden ve/veya krediden yararlandırılmaya hak kazanıldığına dair sözleşme,
bağlantı anlaşmasının imzalanmasını müteakip yedi ay içerisinde ilgili şebeke işletmecisine
sunulur. İlgili belgenin sunulmaması halinde bağlantı anlaşması iptal edilir.
İç tüketim miktarı için abonelik tesis edilen lisanssız üretim tesisleri
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce üretim tesis sahasında
yer alan her türlü yapı ve ekipmanın çalışmasına bağlı oluşan iç tüketim miktarı için abonelik tesis
edilen üretim tesislerinin tüketimine ilişkin imzalanan anlaşma ve sözleşmeler bu maddenin
yürürlüğe girme tarihinden itibaren 6 ay içinde sonlandırılarak bahse konu tüketime ilişkin iş ve
işlemler 28 inci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca sürdürülür.
(2) Birinci fıkrada tanımlanan süreler içerisinde tüketimine ilişkin imzalanan anlaşma ve
sözleşmeleri sonlandırılmayan üretim tesisleri herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın ilgili
şebeke işletmecisi tarafından durumu uygun hale getirilinceye kadar şebekeden ayrılır ve ayrılma
gerekçesi üretim tesisi sahibi kişiye 3 (üç) işgünü içinde yazılı olarak bildirilir.
Aylık mahsuplaşmaya geçebilecek tesisler
GEÇİCİ MADDE 4 – (Ek:RG-9/5/2021-31479)
(1) 12/5/2019 tarihinden önce 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi ile kurulu gücü
10 kW ve altında olacak şekilde 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında bağlantı
anlaşmasına çağrı mektubu düzenlenen, bağlantı anlaşması imzalanan ya da kabulü
tamamlanarak işletmeye alınan elektrik üretim tesislerine ilişkin olarak, bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde ilgililerce başvuruda bulunulması halinde, başvuruyu
izleyen aydan itibaren 26 ncı madde hükümleri uyarınca işlem tesis edilir.
(2) Birinci fıkra hükmü kapsamına dahil edilen üretim tesislerinin bağlantı ve sistem
kullanım anlaşmaları sonlandırılana ve/veya iptal edilene kadar 26 ncı madde hükümleri
uygulanır.
OSB Dağıtım Lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından kurulacak tesisler
GEÇİCİ MADDE 5- (1) OSB Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiliğe ait lisanssız üretim tesisleri
14/3/2014 tarihli ve 28941 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize Sanayi Bölgelerinin
Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 14 üncü maddesi uyarınca tanımlanan
bağlantı noktalarında yer alan sayaçlar ile ilişkilendirilir ve mahsuplaşma işlemleri bu sayaçlar
üzerinden yürütülür.
(2) Birinci fıkra kapsamında yer alan ve henüz gerekli ilişkilendirme işlemleri
gerçekleştirilmeyen üretim tesisleri için gerekli ilişkilendirme işlemlerinin, ilgisine göre TEİAŞ
veya ilgili dağıtım şirketi tarafından 28/2/2023 tarihine kadar tamamlanması zorunludur.
(3) Bu madde kapsamında yer alan ve kabul işlemleri tamamlanarak işletmeye geçen
üretim tesislerinde, saatlik veya aylık mahsuplaşma sonucu oluşan ihtiyaç fazlası enerji için ilgili
mevzuat hükümleri uyarınca işlem tesis edilir.
Pirolitik gaz ve pirolitik yağ kullanan lisanssız üretim tesisleri
GEÇİCİ MADDE 6- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, atık lastiklerin
işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünler olan pirolitik yağ ile pirolitik gazın yakıt olarak
kullanılması planlanan ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu düzenlenen, bağlantı anlaşması
imzalanan ya da kabulü tamamlanarak işletmeye alınan elektrik üretim tesislerinde de söz
konusu yakıtın ilgili elektrik üretim tesisinde üretilmesi ve bu kaynaklar dışında başka kaynak
kullanılmaması zorunludur.
(2) Kabulü tamamlanan lisanssız üretim tesislerinden, pirolitik yağ ile pirolitik gazı elektrik
üretim tesislerinde üretilmeyen ve bu kaynaklar dışında başka kaynak kullanan üretim
tesislerinin 31/8/2023 tarihine kadar ilgili yakıtları elektrik üretim tesisinde üretecek şekilde
gerekli işlemleri yapar ve varsa diğer kaynakların kullanımına son vermesi gerekir.
Yürürlük
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı
yürütür.

Lütfen telefonunuz çeviriniz.