11.08.2022 Tarihli Yönetmelik Değişikliği 1/3

11.08.2022 Tarihli Yönetmelik Değişikliği 1/3

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİ
(11 Ağustos 2022 Değişiklikleri)
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı elektrik piyasasında, tüketicilerin elektrik
ihtiyaçlarını tüketim noktasına en yakın kendi üretim tesisinden karşılaması, arz güvenliğinin
sağlanmasında küçük ölçekli üretim tesislerinin ülke ekonomisine kazandırılması ve küçük ölçekli
üretim kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması ile elektrik şebekesinde meydana gelen kayıp
miktarlarının düşürülmesi amacıyla lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğü olmaksızın, elektrik
enerjisi üretebilecek, gerçek veya tüzel kişilere uygulanacak usul ve esasların belirlenmesidir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;
a) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü maddesi çerçevesinde kurulması
öngörülen üretim tesislerinin sisteme bağlanmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu üretim
tesislerinin kurulmasına ilişkin başvuruların değerlendirilmesine,
b) Lisanssız üretim kapsamında elektrik enerjisi üreten gerçek ve tüzel kişilerin
ihtiyaçlarının üzerinde ürettikleri elektrik enerjisinin sisteme verilmesi halinde yapılacak
uygulamaya,
c) Lisanssız üretim ile ilgili üretim tesisi devri ve üretim faaliyetinde bulunan gerçek veya
tüzel kişiler ile ilgili şebeke işletmecilerinin hak ve yükümlülüklerine,
ç) Lisanssız üretim yapan kişilerin bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri ile kurulan
üretim tesislerinin denetlenmesine,
ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun
14 üncü maddesi ile 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik
Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 6/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Adalanma: Dağıtım sisteminin üretim tesisi bulunan bir bölgesinin enerjili kalacak şekilde
dağıtım sisteminden fiziksel olarak ayrılmasını,
b) AG: Etkin şiddeti 1000 Volt ve altındaki gerilim seviyesini,
c) Bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü: Bir kullanım yerinin elektrik projesinde belirtilen
kurulu gücün kullanım faktörü ile çarpılmış halini özel trafolu müşteriler için tek terimli tarife
sınıfına tabi olan kullanıcılar için kurulu gücün 0,60 katı, cos φ=1 alınarak hesaplanan hali ile çift
terimli tarife sınıfına tabi kullanıcılar için talep edilen gücü veya iletim sistemi için bağlantı
anlaşmasında yer alan güç değerini,
ç) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,
d) Bu Yönetmelik kapsamındaki kojenerasyon tesisi: Bakanlıkça belirlenen verimlilik
değerini sağlayan kategorideki kojenerasyon ve trijenerasyon tesisini,
e) Bu Yönetmelik kapsamındaki tüketim tesisi: Bir gerçek ya da tüzel kişinin uhdesinde veya
tüketim birleştirme kapsamında, bağlantı anlaşması uyarınca dağıtım veya iletim sistemine bağlı
veya üretim tesisi ile birlikte bağlanacak ya da 25/9/2002 tarihinden önce imzalanmış yerine kaim
bir sözleşme kapsamında dağıtım veya iletim sistemine bağlı, elektrik enerjisi tüketen birim, tesis
ya da teçhizatı,
f) Dağıtım bölgesi: Bir dağıtım şirketinin veya dağıtım lisansı sahibi OSB’nin lisansında
tanımlanan bölgeyi,
g) DSİ: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü,
ğ) EİGM: Bakanlık Enerji İşleri Genel Müdürlüğünü,
h) Fatura dönemi: Bir takvim ayının ilk günü saat 00:00’da başlayıp müteakip takvim ayının
başlangıcına kadar olan süreyi,
ı) (Değişik:RG-9/5/2021-31479) İl Özel İdaresi: Üretim tesisinin kurulacağı yerin il özel
idaresini veya il özel idaresi bulunmayan yerlerde Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon
Başkanlığını,
i) İlgili mevzuat: Elektrik piyasasına ilişkin kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi,
Cumhurbaşkanı kararı, yönetmelik, tebliğ, genelge ve Kurul kararlarını,
j) İlgili diğer mevzuat: Cumhurbaşkanlığı ile Bakanlıklar tarafından çıkarılan ilgili
yönetmelik, tebliğ ve diğer düzenlemeleri,
k) İlgili standart: Üretim tesisinde kullanılacak teçhizat, bağlantı sistemi ve performans
kriterlerine ilişkin olan, öncelik sırasına göre TS, EN, IEC, ISO ve diğer uluslararası standartları,
l) İlgili şebeke işletmecisi: İlgisine göre TEİAŞ’ı, dağıtım şirketini veya OSB dağıtım lisansı
sahibi tüzel kişiyi,
m) İlgili teknik mevzuat: Bakanlık tarafından çıkarılan ilgili yönetmelik, tebliğ ve diğer
düzenlemeleri,
n) Kalıcı veri saklayıcısı: Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin
amacına uygun olarak incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden
kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik
posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,
o) Kanun: 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununu,
ö) Mahsuplaşma: Belirli bir zaman dilimi içinde gerçekleşen, üretim ve tüketimin
birbirinden düşülmesi sonucu kWh cinsinden net üretim veya net tüketim değerinin bulunması
işlemini,
p) Mikrokojenerasyon tesisi: Elektrik enerjisine dayalı toplam kurulu gücü 100 kWe ve
altında olan kojenerasyon tesisini,
r) OG: Etkin şiddeti 1000 V üstünden 36 kV’a kadar olan (36 kV dahil) gerilim seviyesini,
s) Piyasa işletmecisi: Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketini,
ş) Şebeke: Bu Yönetmelik kapsamındaki tüketim tesisinin bağlantı noktasına göre iletim,
dağıtım veya OSB dağıtım şebekesini,
t) Teknik değerlendirme raporu: Rüzgar veya güneş enerjisine dayalı üretim sahalarının
etkin kullanılmasına ilişkin EİGM tarafından yapılan değerlendirme sonucu hazırlanan raporu,
u) Teknik etkileşim izni: Teknik etkileşim analizi neticesine göre, ilgili kurumlar tarafından
olumlu veya şartlı olarak Bakanlık aracılığıyla ilgili kişilere verilen rüzgar türbini kurma iznini,
ü) YEKDEM: 1/10/2013 tarihli ve 28782 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir
Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesine ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik kapsamındaki
yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim faaliyeti gösteren üretim lisansı sahibi tüzel
kişilerin bizzat ve bu Yönetmelik kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim yapan
kişilerin bölgelerinde bulundukları görevli tedarik şirketleri aracılığıyla faydalanabileceği fiyatlar,
süreler ve bunlara yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları içeren destekleme mekanizmasını,
v) Yenilenebilir enerji kaynakları: Hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle,
biyokütleden elde edilen gaz (çöp gazı dahil), dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan
enerji kaynaklarını,
y) YEK Kanunu: 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik
Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunu,
z) YG: Etkin şiddeti 36 kV’un üstündeki gerilim seviyesini,
ifade eder.
aa) İlgili dönem: Yönetmelikte tanımlanan aykırılığın başladığı ve sona erdiği tarihler dahil
olmak üzere geçen süreyi,
bb) YEPDİS: EİGM tarafından talep edilen bilgileri içeren ve işletilen Yenilenebilir Enerji
Kaynakları Değerlendirme ve İzleme Sistemini,
(2) Bu Yönetmelik çerçevesinde, üretim tesisinin bağlantısı çift yönlü sayaçtan önce,
tüketim tesisi tarafına yapılmış ise ilgili üretim ve tüketim tesisleri aynı yerde kabul edilir.
(3) Bu Yönetmelikte geçen diğer ifade ve kısaltmalar ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama
sahiptir.
Lisans alma ile şirket kurma muafiyeti
MADDE 5 – (1) Önlisans ve lisans alma ile şirket kurma yükümlülüğünden muaf olarak
kurulabilecek üretim tesisleri şunlardır:
a) İmdat grupları,
b) (Değişik:RG-9/5/2021-31479) İletim ya da dağıtım sistemiyle herhangi bir şekilde
bağlantısı olmadan çalışan üretim tesisleri,
c) Kurulu gücü bir megavat veya Kanunun 14 üncü maddesi çerçevesinde Cumhurbaşkanı
tarafından belirlenmiş kurulu güç üst sınırına kadar olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı
üretim tesisleri,
ç) Ürettiği enerjinin tamamını iletim veya dağıtım sistemine vermeden kullanan, üretimi ve
tüketimi aynı ölçüm noktasında olan, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri,
d) Bakanlıkça belirlenecek verimlilik değerini sağlayan kategorideki kojenerasyon tesisleri,
e) Mikrokojenerasyon tesisleri,
f) Belediyelerin katı atık tesisleri ile arıtma tesisi çamurlarının bertarafında kullanılmak
üzere kurulan üretim tesisleri,
g) Sermayesinin yarısından fazlası doğrudan veya dolaylı olarak belediyeye ait olan tüzel
kişilerce, belediyeler tarafından işletilen su isale hatları ile atık su isale hatları üzerinde, teknik
imkanın olması ve DSİ tarafından uygun bulunması halinde hidrolik kaynağa dayalı kurulan üretim
tesisleri,
ğ) Elektrik aboneliği Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne veya sulama birliklerine ait
tarımsal sulama amaçlı tesislerin elektrik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, kurulu gücü tarımsal
sulama tesisinin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü, birden fazla tesis için tesislerin sözleşme
güçleri toplamı ile sınırlı olmak koşuluyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından veya
DSİ’nin izniyle sulama birlikleri tarafından kurulan ve işletilen yenilenebilir enerji kaynaklarına
dayalı üretim tesisleri tesisi.
h) (Ek:RG-9/5/2021-31479) Bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla
yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri. Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları
ile sanayi tesisleri ve tarımsal sulama amaçlı tesisler tarafından bağlantı anlaşmasındaki
sözleşme gücünün iki katı ve diğer kişiler bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak
kaydıyla, tüketim tesisi ile aynı ya da farklı ölçüm noktasında kurulan yenilenebilir enerji
kaynaklarına dayalı üretim tesisi,
ı) Sulama birliklerinin işletme, bakım, onarım ve yönetim sorumluluğuna sahip olduğu
taşınmazlar ile sulama birliği ve DSİ’nin mülkiyetinde veya tasarrufu altında bulunan diğer
taşınmazlar üzerinde DSİ’nin uygun görüşüyle kurulan ve sulama birlikleri tarafından işletilen
bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla tüketim tesisi ile aynı ya da
farklı ölçüm noktasında kurulan yenilenebilir enerji üretim tesisleri,
i) İl özel idareleri tarafından kurulan tüzel kişilerin, il özel idaresi tarafından işletilen basınçlı
borulu sulama şebekesi veya klasik kanallı şebekeleri ile sadece sulama amacına hizmet eden
şebekenin su kaynağı üzerinde teknik imkânın olması ve DSİ tarafından uygun bulunması
hâlinde kurulacak üretim tesisleri.
(2) Önlisans ve lisans alma yükümlülüğünden muaf olan yenilenebilir enerji kaynaklarından
elektrik enerjisi üreten gerçek veya tüzel kişilerin ihtiyaçlarının üzerinde ürettikleri elektrik
enerjisinin sisteme verilmesi hâlinde söz konusu elektrik enerjisi, ilgili görevli tedarik şirketi
aracılığı ile YEKDEM kapsamında değerlendirilir.
(3) Birinci fıkranın (g) bendi kapsamında kurulacak üretim tesislerinin su kullanım hakkına
ilişkin işlemler, su kullanım hakkının elde edilmesine ilişkin mevzuat çerçevesinde sonuçlandırılır.
(4) Bu Yönetmelik çerçevesinde, dağıtım ve/veya iletim sisteminde yeterli kapasite
bulunması halinde bir tüketim tesisi için (Ek ibare:RG-9/5/2021-31479) aynı mahsuplaşma ve
destekleme yapısına sahip birden fazla yenilenebilir enerji kaynağına dayalı üretim tesisi veya
aynı ölçüm noktasında birden fazla kojenerasyon tesisi kaynağına dayalı üretim tesisi ve/veya
aynı ölçüm noktasında birden fazla kojenerasyon tesisi kurulmasına izin verilebilir. Her bir tüketim
tesisi için birinci fıkranın (c) bendi kapsamında kurulabilecek yenilenebilir enerji kaynaklarına
dayalı üretim tesisinin veya tesislerinin toplam kurulu gücü, birinci fıkranın (c) bendi
kapsamındaki azami kapasiteden fazla olamaz. Bir gerçek veya tüzel kişi, uhdesindeki her bir
tüketim tesisi için sadece bir adet mikrokojenerasyon tesisi kurabilir.
(5) Bu Yönetmelik kapsamında üretim tesisi kuracak gerçek veya tüzel kişilerin üretim
tesisleri ile tüketim tesislerinin aynı dağıtım bölgesi içerisinde olması zorunludur. Ancak, 5 inci
maddenin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında, tüketim tesisinin bulunduğu dağıtım lisansı
bölgesi dışında da üretim tesisi kurulabilir.
(6) (Değişik:RG-9/5/2021-31479) Birinci fıkranın (a), (b), (ç), (d), (f), (g), (ğ) ve (h) bentleri
(a), (b), (ç), (d), (f), (g), (ğ), (h), (ı) ve (i) bentleri ibaresi kapsamında yer alan üretim tesisleri için
kurulu güç üst sınırı uygulanmaz.
(7) Bu Yönetmelik kapsamında; şebekeye bağlanacak üreticilerle yapılacak bağlantı ve
sistem kullanım anlaşmalarında yer alacak genel hükümler, ilgili şebeke işletmecisinin görüşü
alınarak Kurul tarafından belirlenir. Belirlenen genel hükümler ilgili şebeke işletmecisinin ve
Kurumun internet sayfalarında yayımlanır.
(8) (Ek:RG-9/5/2021-31479) Mahsuplaşma işlemleri 26 ncı madde uyarınca yürütülen,
birinci fıkranın (c) bendi kapsamında bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu düzenlenen, bağlantı
anlaşması imzalanan veya kabul işlemleri tamamlanan üretim tesisleri ile ilişkilendirilen tüketim
tesisleri için ilgili diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi koşuluyla birinci fıkranın (h) bendi
kapsamında ilave üretim tesisi veya tesisleri kurulabilir.
(9) Mahsuplaşma işlemleri 26 ncı madde uyarınca yürütülen ve birinci fıkranın (c) bendi
kapsamında; bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu düzenlenen, bağlantı anlaşması imzalanan
veya kabul işlemleri tamamlanan üretim tesisleriyle ilişkilendirilen mevcut tüketim tesisleri sabit
kalmak kaydıyla, farklı ölçüm noktasında yer alan tüketim tesisleri ilişkilendirilerek birinci
fıkranın (h) bendi kapsamına geçiş sağlanabilir.
(10) Mahsuplaşma işlemleri geçici 1 inci ve geçici 4 üncü madde hükümleri kapsamında
ve 26 ncı madde uyarınca yürütülen ve birinci fıkranın (ç) bendi kapsamında; bağlantı
anlaşmasına çağrı mektubu düzenlenen, bağlantı anlaşması imzalanan veya kabul işlemleri
tamamlanan üretim tesisleri için birinci fıkranın (ç) bendi kapsamında kurulu güç artış talebinde
bulunulabilir.
İlgili teknik mevzuat kapsamındaki işlemler
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki üretim tesislerinin projelendirilmesi,
kurulumu, sisteme bağlantısı, kabulü, işletmesi, bakımı ile gerekli görülmesi halinde test ve deney
faaliyetleri ilgili standartlarda ve ilgili teknik mevzuatta tanımlandığı şekliyle yürütülür.
(2) Üretim tesisi sahibi, birinci fıkrada tanımlanan hususlara uymakla ve ilgili teknik
mevzuatın ve ilgili standartların gerektirdiği koşulları sağlamakla yükümlüdür.
(3) İlgili teknik mevzuatın ve ilgili standartların gerektirdiği koşulları sağlamayan üretim
tesislerine ilişkin olarak;
a) Esasa ilişkin olan veya can ve mal güvenliği bakımından tehlikeli veya elektrik sisteminin
güvenliğini etkileyen riskli durumlarda herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın ilgili şebeke
işletmecisi tarafından üretim tesisi durumu uygun hale getirilinceye kadar şebekeden ayrılır ve
ayrılma gerekçeleri üretim tesisi sahibi kişiye 3 (üç) işgünü içinde yazılı olarak bildirilir.
b) Sistemin veya üretim tesisinin işletmesini ve tesisat güvenliğini etkilemeyecek şekilde
esasa ilişkin olmayan veya can ve mal güvenliği bakımından tehlikeli olmayan veya elektrik
sisteminin güvenliğini etkilemeyen durumlarda, ilgili şebeke işletmecisi tarafından aykırılığın
giderilmesine ilişkin bildirimin yapılmasını izleyen 15 gün içerisinde aykırılığın giderilmemesi
halinde ilgili şebeke işletmecisi tarafından üretim tesisi şebekeden ayrılır. Söz konusu aykırılığın
giderilmesi durumunda üretim tesisi 3 işgünü içinde sisteme yeniden bağlanarak işletmeye alınır.
(4) Üretim tesisi, can ve mal emniyetinin sağlanması için kısa devre arızası veya şebekenin
enerjisiz kalması durumunda bağlantı noktası itibarıyla şebekeden izole hale getirilir ve şebekeye
enerji verilmez. Şebekenin bir bölümünü içerecek şekilde adalanmaya müsaade edilmez. Bu
durumda bağlantı noktası itibarıyla şebekeden izole hale gelen üretim tesisi, izole kalan tüketim
tesisi bölümünü şebekeden bağımsız olarak besleyebilir.
Bağlantı esasları
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren üretim tesisleri, dördüncü fıkra kapsamında
belirtilen istisnalar dışında, dağıtım sistemine bağlanır. İlgili şebeke işletmecisi, üretim tesisinin
teknik özelliklerine ve bağlantı noktası itibarıyla dağıtım sisteminin mevcut kapasitesine göre
üretim tesisini OG veya AG seviyesinden dağıtım sistemine bağlayabilir. Bağlantı başvurusu talebi,
ancak ilgili mevzuat ve ilgili teknik mevzuat hükümleri kapsamında reddedilebilir ve red
gerekçeleri başvuru sahibine red kararı ile yazılı olarak bildirilir.
(2) AG seviyesinden bağlanacak üretim tesislerinin toplam kapasitesi, bu üretim tesislerinin
bağlı olduğu dağıtım transformatörünün ilgili şebeke işletmecisine ait bir transformatör olması
halinde transformatör gücünün yüzde ellisini geçemez. Transformatörün başvuru sahibine ait
olması durumunda, söz konusu kapasite azami transformatör gücü kadar olur. Sadece belirli bir
iş alanında faaliyet gösteren kişilere ait tüketim tesisleri için tesis edilmiş ve dışarıdan herhangi
bir gerçek ya da tüzel kişinin faydalanmasının mümkün olmadığı veya sanayi bölgelerine ait
dağıtım transformatörleri için azami transformatör gücüne kadar üretim tesisi başvurusunda
bulunulabilir.
(3) 11 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında yer alan kişiler ile sadece belirli bir iş
alanında faaliyet gösteren kişilere ait tüketim tesisleri için tesis edilmiş ve dışarıdan herhangi bir
gerçek ya da tüzel kişinin faydalanmasının mümkün olmadığı veya sanayi bölgelerine ait dağıtım
transformatörlerinden sisteme bağlanan üretim tesislerine ilişkin başvurular hariç olmak üzere
ilgili şebeke işletmecisine ait bir dağıtım transformatörünün AG seviyesinde bir kişiye bir yıl
içerisinde tahsis edilebilecek kapasite Ek-3’te yer alan tabloya göre belirlenir.
(4) 5 inci maddenin birinci fıkrasının;
a) (ç) bendi kapsamında kurulacak üretim tesisleri, bu tesisler ile ilişkilendirilecek tüketim
tesisinin sisteme iletim seviyesinden bağlı olması halinde,
b) (d) bendi kapsamında kurulacak kojenerasyon tesisleri, kurulu gücüne bağlı olarak,
iletim sistemine bağlanır. Bu fıkra kapsamında iletim sistemine bağlanacak üretim tesisi
başvuruları için bu Yönetmelikte dağıtım sistemine bağlanacak üretim tesisi başvurularında
dağıtım şirketince yürütülmesi öngörülen iş ve işlemler, aynı şekilde TEİAŞ tarafından yürütülür
c) (h) bendi kapsamında kurulacak yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı tesisler, kurulu
gücüne bağlı olarak veya aynı ölçüm noktasındaki kurulumlarda tüketim tesisinin sisteme iletim
seviyesinden bağlı olması halinde,
(5) Bu Yönetmelik kapsamında (Ek ibare:RG-9/5/2021-31479) dağıtım seviyesinde
kurulacak üretim tesislerine ilişkin başvurular için evrak yönünden yapılan değerlendirmenin
ardından TEİAŞ’tan trafo merkezi özelinde arıza akım limiti konusunda görüş alınır. TEİAŞ ilgili
talebe ilişkin görüşünü, talebin kendisine geliş tarihinden itibaren on beş gün içinde sonuçlandırır.
(6) TEİAŞ tarafından ilgili trafo merkezine ilişkin arıza akım limitinin aşıldığının ve/veya ilgili
trafo merkezindeki transformatör cebri soğutmasız nominal görünür gücünün aşıldığının
bildirilmesi halinde, ilgili trafo merkezine ilişkin başvurular herhangi bir işlem tesis edilmeksizin
iade edilir.
(7) (Değişik:RG-9/5/2021-31479) İletim seviyesinden 5 inci maddenin birinci fıkrasının (h)
bendi kapsamında kurulacak üretim tesisleri hariç olmak üzere bağlantı noktasındaki trafo
merkezi, dağıtım merkezi ve enerji nakil hattı ile özel trafosu olan kişiler için tüketim tesisine ait
trafoyu içerecek şekilde dağıtım tesislerinin geçici kabulü yapılmamış ise bu Yönetmelik
kapsamında başvuru yapılamaz. Yapılan başvurular herhangi bir işlem tesis edilmeksizin iade
edilir.
(8) (Ek ibare:RG-9/5/2021-31479) İletim seviyesinden 5 inci maddenin birinci fıkrasının (h)
bendi kapsamında kurulacak üretim tesisleri hariç olmak üzere Bu Yönetmelik kapsamında
kurulacak üretim tesisleri için dördüncü fıkrada tanımlanan istisnalar dışında trafo merkezlerine
doğrudan bağlantı ve fider tahsisi yapılmaz. İletim veya dağıtım seviyesinden 10 MW ve üzeri
kurulu güce sahip olarak 5 inci maddenin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında kurulacak üretim
tesisleri hariç olmak üzere, bu Yönetmelik kapsamında kurulacak üretim tesisleri için dördüncü
fıkrada tanımlanan istisnalar dışında trafo merkezlerine doğrudan bağlantı ve fider tahsisi
yapılmaz.
(9) Bu Yönetmelik kapsamında kurulacak üretim tesisi, söz konusu üretim tesisinin
kurulacağı dağıtım bölgesi dışında yer alan başka bir dağıtım sistemine bağlanamaz.
(10) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) (Ek ibare:RG-9/5/2021-31479), (f), (ğ) ve (h) bendi
(c), (f), (ğ) ve (ı) bendi kapsamında kurulacak olan üretim tesislerinin kurulu gücü, ilgili üretim
tesisi ile ilişkilendirilecek tüketim tesisinin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünden fazla
olamaz.
(11) 23/3/2016 tarihinden önce toplulaştırılarak veya tekli de olsa münhasıran lisanssız
üretim tesisleri için verilmiş olan bağlantı görüşleri çerçevesinde yapılmış olan ve 17/1/2018 tarihi
itibarıyla ilgili şebeke işletmecisince henüz devralınmayan, dağıtım tesisi niteliğini haiz tesisler
üzerinden üretim tesislerine ve/veya lisanssız üretim tesisiyle ilgili olmayan tüketim tesislerine
bağlantı görüşü verilmesi halinde, söz konusu tesislerin ortak kullanım haline gelen kısmı
28/1/2014 tarihli ve 28896 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem
Kullanım Yönetmeliğinin 37 nci maddesi uyarınca ilgili şebeke işletmecisi tarafından iz bedelle
devralınır.
(12) (Ek ibare:RG-9/5/2021-31479) İnşa halindeki tüketim tesislerine ait geçici abonelikler
hariç olmak üzere Geçici bağlantı kapsamındaki tüketim tesisleri için gerçek veya tüzel kişilerce
bu Yönetmelik kapsamında üretim tesisi kurulamaz.
(13) Bağlantı anlaşması, üretim tesisinde yapılacak değişiklikler sonucunda, bağlantı ve
sistem kullanımına ilişkin ilgili mevzuat hükümlerine göre tadil edilir.
(14) (Değişik:RG-9/5/2021-31479) Üretim tesisi sahibi; üretim tesisinin DC/AC gücünün
artırılması, azaltılması, koruma düzeninin değiştirilmesi, kompanzasyon değişikliği dahil olmak
üzere başka değişiklikler yapmak istemesi halinde ilgili şebeke işletmecisine önceden başvuruda
bulunarak ilgili mevzuatta öngörülen usullere göre izin almakla yükümlüdür. Rüzgâr veya güneş
enerjisine dayalı başvurularda; değişikliğe ilişkin sunulacak teknik değerlendirme formunda yer
alan bilgiler teknik değerlendirme yapılması için YEPDİS’e girilerek EİGM’ye gönderilir.
(15) Önlisans sahasına veya üretim lisansı başvurusuna konu üretim tesisi sahası için ilgili
mevzuatta yer alan düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla lisanssız üretim başvurusu yapılamaz,
yapılması halinde ilgili başvurular iade edilir.
(16) Lisanssız üretim başvurusuna konu üretim tesisi sahası için;
a) Rüzgar veya güneş enerjisine dayalı önlisans başvurusunda bulunulması halinde, her bir
başvuru için EİGM tarafından yapılan teknik değerlendirmenin olumlu olması durumunda söz
konusu başvurular ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır. EİGM tarafından yapılan
teknik değerlendirme sonucu ilgili başvuruların birbirlerini olumsuz etkilemesi halinde lisanssız
üretime ilişkin başvurular, bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu almış olanlar hariç reddedilir.
Lisanssız üretime ilişkin başvurunun bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu almaya hak kazanmış
olması durumunda; önlisans ve lisans başvurusu revize edilme imkanı yoksa reddedilir.
b) Rüzgar veya güneş enerjisi dışında diğer kaynaklara dayalı önlisans veya lisans
başvurusunda bulunulması ve lisanssız üretime ilişkin başvurunun bağlantı anlaşmasına çağrı
mektubu almaya hak kazanmamış olması hallerinde ilgili lisanssız üretime ilişkin başvuru
reddedilir.
c) Rüzgar veya güneş enerjisi dışında diğer kaynaklara dayalı önlisans veya lisans
başvurusunda bulunulması ve lisanssız üretime ilişkin başvurunun bağlantı anlaşmasına çağrı
mektubu almaya hak kazanmış olması hallerinde ilgili önlisans veya lisans başvurusu reddedilir ve
lisanssız üretime ilişkin başvurular ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır. Ancak,
aynı günde ilgili üretim tesisi sahasında üretim tesisi kurulması için yapılan lisanssız üretim
başvurusunun bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu almaya hak kazanması ve önlisans veya lisans
başvurusunda bulunulması hallerinde lisanssız üretime ilişkin başvuru reddedilir.
(17) (Ek:RG-9/5/2021-31479) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında
kurulacak üretim tesislerine ait dağıtım tesisi ve/veya iletim tesisi yatırımları için Elektrik Piyasası
Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde yer alan hüküm çerçevesinde işlem tesis edilir.
(18) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (h) bendinde tanımlanan kişilerce aynı ölçüm
noktasında ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünün iki katına kadar üretim tesisi kurulmak
istenmesi halinde, özel trafosu olan kişiler için çekiş yönlü bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü
sabit kalmak kaydıyla, trafolarda güç artış talebinde bulunulabilir.
İmdat grupları ve izole üretim tesisleri
MADDE 8 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında üretim
yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler ilgili şebeke işletmecisine bildirim yapmakla yükümlüdür.
Bu kişilerin başvuruları hakkında bu Yönetmelik kapsamında herhangi bir belge düzenlenmez.
(2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki üretim tesislerine
ilişkin iş ve işlemler ilgili teknik mevzuata göre Bakanlık veya Bakanlık tarafından yetkilendirilen
kurum tarafından yürütülür.
Hidrolik kaynaklara dayalı üretim tesislerinde su kullanım hakkının edinilmesi
MADDE 9 – (1) Hidrolik kaynaklara dayalı üretim tesisleri için su kullanım hakkı edinimi
amacıyla öncelikle tesisin kurulacağı yerin il özel idaresine başvuruda bulunulur. Başvuru sahibi
gerçek veya tüzel kişi, DSİ tarafından çıkarılan mevzuatta istenen belgeleri de başvuru dosyasına
eklemekle yükümlüdür.
(2) İl özel idareleri, üretim tesisinin yapımının su rejimi açısından uygun bulunduğuna dair
görüş almak için her takvim ayı içinde alınan bağlantı başvurularını, takip eden ayın ilk beş günü
içinde DSİ’nin yetkili bölge müdürlüklerine gönderir. İlgili DSİ birimi, su rejimi açısından uygunluk
görüşünü kendisine başvurunun ulaştığı ayı takip eden ayın yirminci gününe kadar sonuçlandırır
ve il özel idaresine gönderir. DSİ’nin ilgili birimi tarafından gönderilen görüşün olumlu olması
halinde, il özel idaresi olumlu görüşün kendisine ulaştığı ayı takip eden ayın ilk beş günü içerisinde
bu görüşü başvuru sahibine gönderir.
Başvuruların alınması
MADDE 10 – (1) (Değişik:RG-9/5/2021-31479) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c), (ç), (d), (e),
(f), (g), (ğ) ve (h) bentleri kapsamında üretim yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, Kurul
kararıyla belirlenen bilgi ve belgeler ile ilgili şebeke işletmecisine başvuruda bulunur. (1) 5 inci
maddenin birinci fıkrasının (c), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ), (h), (ı) ve (i) bentleri kapsamında üretim
yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, Kurul kararıyla belirlenen bilgi ve belgeler ile ilgili
şebeke işletmecisine başvuruda bulunur.
(2) İlgili şebeke işletmecisi tarafından, ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülükler
hariç olmak üzere Kurul kararıyla belirlenen bilgi ve belgeler dışındaki belgelerin eksikliği
gerekçesiyle başvurular reddedilemez.
(3) Bu madde kapsamında başvuruda bulunan gerçek veya tüzel kişilerin, başvuruda
bulunduğu ay içerisinde ilgili üretim tesisine ilişkin yazılı olarak kurulu güç değişikliği talebinde
bulunması halinde,
a) Kurulu güç değişikliğine ilişkin talep tarihi başvuru tarihi olarak kabul edilir.
b) Yeni kurulu güce göre sunulması gereken belgeler başvuru ekinde sunulur.
(4) Başvuru sahiplerince talep edilmesi halinde, başvuruda kullanılacak ve niteliği itibarıyla
ilgili şebeke işletmecisinden edinilebilecek veriler, yazılı olarak talep edilmesi halinde başvuru
sahibine üç işgünü içerisinde ilgili şebeke işletmecisi tarafından yazılı olarak verilir.
Başvuruda bulunulabilecek tesisler
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında Bakanlık veya Bakanlık tarafından
yetkilendirilen kurum tarafından 10 kW’a (10 kW dahil) 25 kW’a (25 kW dahil) kadar tip proje
hazırlanması uygun görülen, yenilenebilir enerji kaynağına dayalı ve kendi tüketim tesisinin
bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücüne kadar, üretimi ve tüketimi aynı noktadan bağlı üretim
tesisleri için başvuru ve ihtiyaç fazlası enerjinin değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen
usul ve esaslar ile bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu formatı kapsamında işlem tesis edilir. Bu
kapsamda gerçekleşecek olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerine ilişkin
başvurular, Kurum tarafından belirlenen usul ve esaslar uyarınca değerlendirilir.
(2) (Değişik:RG-9/5/2021-31479) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait tüketim tesisleri, gerçek
ve tüzel kişilere ait atıksu ve içme suyu arıtma tesisleri ile tarımsal sulama amaçlı tesisler için
bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünü geçmemek kaydıyla, bütünlük arz eden parsel ya da
parseller üzerinde, tüketim tesisi ile aynı ölçüm noktasında 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c)
bendi kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurabilir.
(3) Bu Yönetmelik kapsamında faaliyet göstermek isteyen kişiler, bağlantı anlaşmasındaki
sözleşme gücünü ve 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca belirlenecek kurulu gücü
geçmeyecek şekilde tüketim tesisi ile aynı ölçüm noktasında, dağıtım tesisi niteliğinde tesis teçhiz
etmeden, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurabilir. Güneş enerjisine dayalı
üretim tesisleri ancak çatı ve cephe uygulaması olarak gerçekleştirilebilir.
(4) İlgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olması halinde, tarım arazilerinin bir kısmında
tarımsal sulama amacıyla bu Yönetmelik kapsamında üretim tesisi kurulabilir. Ancak ilgili üretim
tesisinin kurulu gücü söz konusu sulama tesisinin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünden
fazla olamaz. Bu kapsamda yapılacak başvurularda DSİ tarafından mer’i mevzuat kapsamında
verilen Onay Belgesinin sunulması zorunludur. Bu fıkra hükmü kapsamındaki başvurular, 5 inci
maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında değerlendirilir.
(5) Atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünler olan pirolitik yağ ve pirolitik
gazın yakıt olarak kullanılması planlanan lisanssız üretim başvurularında, söz konusu yakıtın ilgili
elektrik üretim tesisinde üretilmesi ve bu kaynaklar dışında başka kaynak kullanılmaması
gerekir.
Komisyonun oluşturulması
MADDE 12 – (1) İlgili şebeke işletmecisi, 11 inci maddenin birinci fıkrası kapsamındaki
başvurular hariç olmak üzere başvuruları; derlemek suretiyle kurulacak bir komisyon marifetiyle
evrak yönünden ve teknik yönden incelemeye alır. 11 inci maddenin birinci fıkrası kapsamındaki
başvurular ilgili şebeke işletmecisince değerlendirilir ve sonuçlandırılır.
(2) (Değişik:RG-9/5/2021-31479) Dağıtım şirketlerine ait komisyon; TEİAŞ, TEDAŞ ve ilgili
şebeke işletmecisinin birer temsilcisinden oluşur ve oy çokluğu ile karar alır. Komisyon başkanı
TEİAŞ temsilcisidir. İlgili şebeke işletmecisinin OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi olması halinde
komisyon, OSB müdürü, bölge dağıtım şirketinden uzman bir personel ile OSB’den konusunda
uzman bir personel olmak üzere üç üyeden oluşur ve oy çokluğuyla karar alır. Komisyonca alınan
kararlar üyelerce imzalanır ve ilgili dosyalarda muhafaza edilir.
(3) (Ek:RG-9/5/2021-31479) İletim seviyesinden yapılacak lisanssız üretim başvuruları için
komisyon, tamamı TEİAŞ temsilcilerinden olmak üzere 3 üyeden oluşur ve oy çokluğu ile karar
alır. Komisyonca alınan kararlar üyelerce imzalanır ve ilgili dosyalarda muhafaza edilir.
Başvuruların evrak yönünden değerlendirilmesi
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında üretim yapmak isteyen gerçek veya tüzel
kişilerin her takvim ayı içinde alınan yeni başvuruları komisyon tarafından, takip eden ayın ilk on
beş yirmi günü içerisinde evrak yönünden toplu olarak değerlendirilir ve sonuçlandırılır. Eksik
veya yanlış evrak verenlerin başvuruları teknik değerlendirmeye alınmaz.
(2) (Değişik:RG-9/5/2021-31479) Eksik veya yanlışlığın mahiyeti hakkında, başvuru
sahibine değerlendirme sonuçlarını takip eden üç işgünü içinde bildirimde bulunularak başvuru
belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra başvuru sahibine iade edilir ve
hidrolik kaynaklar açısından ilgili il özel idaresine konu hakkında bilgi verilir.
(3) Evrak yönünden yapılan değerlendirmeye ilişkin sonuçlar, değerlendirme tarihini
izleyen işgünü içerisinde eksik ve yanlış yapılan başvurular için açıklamaları da içerecek şekilde
ilgili şebeke işletmecisinin internet sayfasında yayınlanır.
(4) (Ek:RG-9/5/2021-31479) Bu Yönetmelik kapsamında iletim seviyesinden bağlanarak
üretim yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin her takvim ayı içinde alınan yeni başvuruları 12
nci maddenin üçüncü fıkrasında tanımlanan komisyon marifetiyle, takip eden ayın ilk on beş yirmi
günü içerisinde evrak yönünden toplu olarak değerlendirilir ve sonuçlandırılır. Eksik veya yanlış
evrak verenlerin başvuruları teknik değerlendirmeye alınmaz. Eksik veya yanlışlığın mahiyeti
hakkında, başvuru sahibine değerlendirme sonuçlarını takip eden üç işgünü içinde bildirimde
bulunularak başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra başvuru
sahibine iade edilir. Evrak yönünden yapılan değerlendirmeye ilişkin sonuçlar, değerlendirme
tarihini izleyen işgünü içerisinde eksik ve yanlış yapılan başvurular için açıklamaları da içerecek
şekilde TEİAŞ’ın internet sayfasında yayımlanır.
Başvuruların teknik yönden değerlendirilmesi
MADDE 14 – (1) Eksiksiz olarak yapıldığı tespit edilen başvurular (Mülga ibare:RG-9/5/2021-
31479) başvuruları komisyon tarafından, evrak yönünden değerlendirme yapılan ayı takip eden
ayın ilk on beş günü içinde teknik yönden değerlendirilir. TEİAŞ tarafından arıza akım limitinin
aşıldığı bildirilen başvurular teknik değerlendirme yapılmaksızın reddedilir. Eksiksiz olarak
yapıldığı tespit edilen başvurular, komisyon tarafından evrak yönünden değerlendirme yapılan
ayı takip eden ayın yirmi günü içinde teknik yönden değerlendirilir. TEİAŞ tarafından arıza akım
limitinin ve/veya ilgili trafo merkezindeki transformatör cebri soğutmasız nominal görünür
gücünün aşıldığı bildirilen başvurular teknik değerlendirme yapılmaksızın reddedilir.
(2) Başvurular trafo merkezlerine göre sınıflandırılır.
(3) Her bir başvuru bağlantı ve sistem kullanımı açısından diğerlerinden bağımsız ancak
bağlantı noktası bakımından birlikte değerlendirilir. Teknik değerlendirme, başvurunun bu
Yönetmelik, ilgili teknik mevzuat ile ilgili mevzuata uygunluğu esas alınarak, kurulması planlanan
tesisin ölçme ve koruma sistemi açısından değerlendirilmesi yapılarak bağlantı noktası itibarıyla
iletim veya dağıtım şebekesi kısıtları dikkate alınarak tamamlanır.
(4) Teknik değerlendirme sonuçlarından sonra başvurular varsa öncelik değerlendirmesine
alınır. Öncelik değerlendirmesinde bağlantı noktası itibarıyla varsa iletim veya dağıtım şebekesi
kısıtları dikkate alınarak başvurular sonuçlandırılır.
(5) Bağlantı noktası itibarıyla bağlantı kısıtlarına tabi olmayan başvurular, teknik
değerlendirme sonucu öncelik değerlendirmesine alınmaksızın sonuçlandırılır.
(6) İlgili şebeke işletmecisi tarafından şebekeye bağlantısı yapılacak olan üretim tesisinin
bağlantısına ilişkin öncelik değerlendirmesinde;
a) Başvuruya konu üretim tesisinin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olması,
b) Başvuruya konu üretim tesisinin kojenerasyon tesisi olması,
c) Başvuru sahibinin son bir yıl içindeki tüketim miktarının diğer başvurulardan yüksek
olması,
ç) Başvuru sahibinin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünün diğer başvurulardan
yüksek olması,
d) Başvuru sahibinin önceden olumlu bağlantı görüşü verilmiş bir başvurusunun olmaması,
kriterleri sırasıyla uygulanır. Bir yıllık tüketimi olmayan tüketim noktalarının yıllık
tüketimleri mevcut aylık tüketimlerinin ortalaması dikkate alınarak yıllık bazda, sadece bir aylık
tüketiminin olması halinde bu tüketimi dikkate alınarak yıllık bazda hesap edilir. Bir aylık tüketimi
olmayan tüketim noktaları ile inşa aşamasındaki tesisler için yapılan başvurularda proje değerleri
dikkate alınarak en yakındaki benzer tüketim noktalarının tüketimlerine göre hesap yapılır.
Yapılan değerlendirme sonucunda, birden fazla başvurunun tüm kriterleri sağlaması durumunda
ilgili şebeke işletmecisine yapılan başvuru tarihi sıralamaya esas alınır.
(7) 11 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında yer alan üretim tesislerine ilişkin başvurular
için ilgili şebeke işletmecisince, Kurum tarafından belirlenecek usul ve esaslar saklı kalmak
kaydıyla, bu madde kapsamında başkaca bir işlem tesis edilmeksizin olumlu bağlantı görüşü
oluşturulur.
(8) (Ek:RG-9/5/2021-31479) 13 üncü maddenin dördüncü fıkrası kapsamında eksiksiz
olarak yapıldığı tespit edilen başvurular evrak yönünden yapılan değerlendirmeyi izleyen ayın ilk
on beş yirmi günü içerisinde 12 nci maddenin üçüncü fıkrasında tanımlanan komisyon marifetiyle
teknik yönden değerlendirilir. Her bir başvuru bağlantı ve sistem kullanımı açısından
diğerlerinden bağımsız ancak bağlantı noktası bakımından birlikte değerlendirilir. Teknik
değerlendirme, başvurunun bu Yönetmelik, ilgili teknik mevzuat ile ilgili mevzuata uygunluğu esas
alınarak, bağlanabilir kapasite ve ilgili trafo merkezinin kısa devre akım limiti hesaplamaları
kapsamında kurulması planlanan tesisin ölçme ve koruma sistemi açısından değerlendirilmesi
yapılarak tamamlanır.
Bağlantı görüşü oluşturulması ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu düzenlenmesi
MADDE 15 – (1) 14 üncü madde hükümlerine göre sonuçlandırılan başvurular ile ilgili
olarak;
a) Değerlendirmeye ilişkin sonuçlar, değerlendirme tarihini izleyen işgünü içerisinde teknik
değerlendirmeye ilişkin açıklamaları da içerecek şekilde ilgili şebeke işletmecisinin internet
sayfasında yayınlanır.
b) Başvuruların sonucu hakkında başvuru sahibine değerlendirme sonuçlarını takip eden
üç işgünü içinde yazılı olarak bildirimde bulunulur. Başvurusu reddedilen kişilere yapılacak yazılı
bildirimlerde ret gerekçelerine ve teknik değerlendirmelere yer verilir ve belgelerin bir örneği
kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra söz konusu kişilere on işgünü içerisinde iade edilir.
c) Başvurusu reddedilen kişilerden hidrolik kaynaklara dayalı başvuruda bulunan kişilerle
ilgili olarak, internet sayfasında ilanı izleyen beş işgünü içerisinde il özel idaresine bildirimde
bulunulur.
ç) Arıza akım limiti konusunda TEİAŞ’ın olumlu görüş bildirdiği ancak teknik değerlendirme
sonucu başvurusu olumsuz bulunan kişiler hakkında 5 işgünü içerisinde TEİAŞ’a bildirim yapılır.
d) Rüzgar veya güneş enerjisine dayalı başvurular dışında bağlantı başvurusu uygun
bulunanların, (a) bendinde belirtilen listenin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde yazılı olarak
başvuruda bulunmaları halinde, bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu ilgili şebeke işletmecisi
tarafından ilgilisine tebliğ edilir. Bu kapsamda başvuruda bulunmayan başvuru sahiplerinin,
olumlu bağlantı görüşleri kendiliğinden geçersiz hale gelir. Hidrolik kaynaklara dayalı başvurular
hakkında, ilgili kişilere bağlantı anlaşmasına çağrı mektubunun tebliğ edilmesini izleyen beş
işgünü içerisinde ilgili şebeke işletmecisi tarafından il özel idaresine bildirimde bulunulur.
Teknik değerlendirme sonucunda bağlantı görüşü oluşturulması ve bağlantı anlaşmasına
çağrı mektubu düzenlenmesi
MADDE 16 – (1) Rüzgar veya güneş enerjisine dayalı başvurulardan; bağlantı başvurusu
uygun bulunan başvurulara ait teknik değerlendirme formunda yer alan bilgiler, başvurunun
uygun bulunma tarihinden itibaren on işgünü içinde teknik değerlendirme yapılması için YEPDİS’e
girilerek EİGM’ye gönderilir. EİGM tarafından teknik değerlendirme otuz gün içerisinde
sonuçlandırılır ve teknik değerlendirme raporu ilgili şebeke işletmecisine gönderilir. EİGM’ye
gönderilen bilgilerde hata ve/veya eksiklik bulunması durumunda, ilgili şebeke işletmecileri
tarafından başvuru sahibine ilgili tespitin yapılmasından itibaren 3 işgünü içerisinde
uygunsuzluğun giderilmesi için bildirimde bulunulur. Bildirimi takip eden 10 işgünü içerisinde
hata ve/veya eksikliklerin giderilerek ilgili şebeke işletmecisine sunulmaması veya EİGM
değerlendirmesi sonucunda teknik değerlendirme raporunun olumsuz olması halinde başvuru
belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra başvuru sahibine iade edilir.
(2) Teknik değerlendirme raporu olumlu olan güneş enerjisine dayalı başvurulara ait
bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu, ilgili şebeke işletmecisi tarafından beşinci fıkraya konu
listenin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde ilgili kişilerin yazılı başvurusu üzerine ilgilisine
tebliğ edilir. Bu kapsamda başvuruda bulunmayan başvuru sahiplerinin olumlu bağlantı görüşleri
kendiliğinden geçersiz hale gelir ve başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına
aktarıldıktan sonra başvuru sahibine iade edilir.
(3) Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirmesi EİGM tarafından uygun
görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet
sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik
etkileşim izni için TÜBİTAK’ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz
yapıldığına dair belge EİGM’nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur.
TÜBİTAK’ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;
a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,
b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim
izni sonucuna kadar bekletilmesi için,
EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik
değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde
bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya
teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması
halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke
işletmecisince başvuru sahibine iade edilir.
(4) Teknik etkileşim izni ve teknik değerlendirme raporu olumlu olan rüzgar enerjisine
dayalı başvurular için ilgili şebeke işletmecisi tarafından bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu
düzenlenir. Bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu, ilgili şebeke işletmecisi tarafından beşinci fıkraya
konu listenin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde ilgili kişilerce yazılı olarak başvuruda
bulunmaları halinde ilgilisine tebliğ edilir. Bu kapsamda başvuruda bulunmayan başvuru
sahiplerinin olumlu bağlantı görüşleri kendiliğinden geçersiz hale gelir ve başvuru belgelerinin bir
örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra başvuru sahibine iade edilir.
(5) Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri kapsamında olumlu ve olumsuz
sonuçlanan başvurulara ilişkin bilgiler gerekli açıklamaları da içerecek şekilde düzenli olarak aylık
bazda ilgili şebeke işletmecisinin internet sayfasında ilan edilir.
(6) İlgili şebeke işletmecisi tarafından oluşturulan bağlantı anlaşmasına çağrı
mektuplarında bu Yönetmeliğin hangi hükmü uyarınca belge düzenlendiği açıkça ifade edilir. Bu
belgede ihtiyaç fazlası enerjinin hangi hüküm uyarınca değerlendirileceği de ayrıca belirtilir.
Bağlantı anlaşması başvurusu
MADDE 17 – (1) Kendisine bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu tebliğ edilenlere, bağlantı
anlaşmasına çağrı mektubunun tebliğ tarihinden itibaren yüz seksen gün süre verilir. Bağlantı
anlaşmasına çağrı mektubu sahipleri söz konusu sürenin ilk doksan günü içerisinde üretim tesisi
ve varsa bağlantı hattı projesini Bakanlık veya Bakanlığın yetki verdiği kurum ve/veya tüzel
kişilerin onayına sunar. Doksan gün içerisinde proje onayı için başvuruda bulunmayan gerçek
veya tüzel kişilerin bağlantı başvuruları geçersiz sayılarak sunmuş oldukları belgeler kendilerine
iade edilir. Kendisine bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu tebliğ edilenlere, bağlantı anlaşmasına
çağrı mektubunun tebliğ tarihinden itibaren yüz seksen gün süre verilir. Bağlantı anlaşmasına
çağrı mektubu sahipleri söz konusu sürenin ilk otuz günü içerisinde Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliğinin Ek-1 Listesine tabi projeler ile ‘ÇED Gereklidir’ kararı verilen projeler için ilgili
idareye başvuru yapar ve ilk doksan günü içerisinde üretim tesisi ve varsa bağlantı hattı projesini
Bakanlık veya Bakanlığın yetki verdiği kurum ve/veya tüzel kişilerin onayına sunar. Yukarıda
belirlenen süreler içinde başvuruda bulunmayan gerçek veya tüzel kişilerin bağlantı başvuruları
geçersiz sayılarak sunmuş oldukları belgeler kendilerine iade edilir.
(2) İlgili gerçek veya tüzel kişilerin aşağıdaki belgeleri ilgili şebeke işletmecisine birinci
fıkrada belirtilen süre içerisinde eksiksiz ve usulüne uygun olarak sunmaları halinde, ilgili şebeke
işletmecisi kendileriyle otuz gün içerisinde bağlantı anlaşması imzalamakla yükümlüdür:
a) Üretim tesisinin inşaatına başlanabilmesi için ilgili teknik mevzuat çerçevesinde alınması
gereken proje onayı.
b) Hidrolik kaynaklara dayalı başvurularda su kullanım hakkı anlaşması.
c) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-1 Listesine tabi projeler ile ‘ÇED
Gereklidir’ kararı verilen projeler için ilgili idarece düzenlenen belge.
(3) İkinci fıkrada belirlenen belgeleri zamanında edinemeyen başvuru sahiplerine, birinci
fıkrada belirlenen süreler içerisinde yazılı olarak ilgili şebeke işletmecisine başvurması ve bu
başvuruda üretim tesisi ve varsa bağlantı hattı projesini Bakanlık veya Bakanlığın yetki verdiği
kurum ve/veya tüzel kişiye birinci fıkrada tanımlanan süre içerisinde sunduğunu belgelerle tevsik
etmesi şartıyla, ilgili şebeke işletmecisi tarafından yüz seksen gün ilave süre verilir. İkinci fıkrada
belirlenen belgeleri zamanında edinemeyen başvuru sahiplerine, birinci fıkrada belirlenen süreler
içerisinde yazılı olarak ilgili şebeke işletmecisine başvurması ve bu başvuruda birinci fıkrada
tanımlanan süre içerisinde ilgili başvurularda bulunduğunu belgelerle tevsik etmesi şartıyla, ilgili
şebeke işletmecisi tarafından yüz seksen gün ilave süre verilir.
(4) Birinci fıkrada tanımlanan süreler içerisinde veya kendisine üçüncü fıkra kapsamında ek
süre verilen başvuru sahiplerinin, verilen ek süre sonuna kadar söz konusu belgeleri ilgili şebeke
işletmecisine sunamamaları halinde ilgili gerçek veya tüzel kişiler, bağlantı anlaşması imzalama
hakkını kaybeder ve mevcut belgeleri kendilerine iade edilir.
(5) Bağlantıya ilişkin mülkiyet ve işletme sınırları, bağlantı anlaşmasında belirlenir.
(6) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yapılacak başvurular neticesinde
bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu almaya hak kazanan ve bağlantı anlaşması imzalanan üretim
tesislerinde kurulu güç artışı talebinde bulunulması halinde, ilgili talep söz konusu talebin
yapıldığı ayda yapılan diğer tüm başvurular ile birlikte değerlendirilir. Bu kapsamda;
a) Söz konusu talebe komisyon tarafından olumsuz görüş verilmesi halinde, başvuru
sahibine ait mevcut (Ek ibare:RG-9/5/2021-31479) bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu ile
bağlantı anlaşmasının geçerliliği devam eder.
b) (Değişik:RG-9/5/2021-31479) Bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu verilen üretim
tesisleri için kurulu güç artış talebinde bulunulması ve söz konusu talebe komisyon tarafından
olumlu görüş verilmesi halinde, güç artışı kapsamındaki revize bağlantı anlaşmasına çağrı
mektubunun başvuru sahibine tebliğ edildiği tarihten itibaren ikinci fıkra kapsamındaki
yükümlülüklerini tamamlaması için birinci fıkrada yer alan sürelere doksan gün ilave süre verilir.
Süresi içerisinde bağlantı anlaşması imzalanması için ilgili şebeke işletmecisine başvuruda
bulunulmaması halinde bağlantı anlaşması imzalama hakkı kaybedilir ve ilgili tüm belgeler güç
artış talebinde bulunan kişiye iade edilir.
c) (Değişik:RG-9/5/2021-31479) Bağlantı anlaşması imzalayan veya kabulü tamamlanan
üretim tesislerinde kurulu güç artış talebinde bulunulması ve söz konusu talebe komisyon
tarafından olumlu görüş verilmesi halinde, güç artışı kapsamındaki revize bağlantı anlaşmasına
çağrı mektubunun başvuru sahibine tebliğ edildiği tarihten itibaren revize bağlantı anlaşmasına
çağrı mektubuna ilişkin ikinci fıkra kapsamındaki yükümlülüklerinin ve üretim tesisinin kabul
işlemlerinin tamamlanması için ilave bir yıl süre verilir.
Uyum, bakım, testler ve (Mülga ibare:RG-9/5/2021-31479) kabul
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında üretim tesisi kuran gerçek veya tüzel kişiler;
şebekeye bağlanacak üretim tesisinin, bu Yönetmelikte tanımlanan kriterlere ve bağlantı
anlaşmasında yer alan şartlara uygun olduğunu ilgili şebeke işletmecisine bildirir. Üretim tesisinin
(Mülga ibare:RG-9/5/2021-31479) kabule hazır olduğu ilgili şebeke işletmecisi tarafından on beş
gün içerisinde tutanakla imza altına alınır. Bu tutanak Bakanlık veya Bakanlığın yetki verdiği
kuruluşa sunularak kabul başvurusu yapılır.
(2) Kabul işlemleri ilgili teknik mevzuata göre yapılır.
(3) Kabul süreci ve işlemleri ile ilgili olarak; kabul öncesi, (Mülga ibare:RG-9/5/2021-31479)
kabul işlemleri sürecinde ve test işlemleri süresince şebekeye verilen elektrik enerjisi için hiçbir
şekilde bedel talep edilmez. Bu süreçte üretilen enerjinin görevli tedarik şirketi tarafından
üretilerek sisteme verilmiş olduğu kabul edilerek YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınır.
(4) Üretim ve tüketim tesisinin aynı ölçüm noktasında yer almadığı durumlarda; kabul
öncesi, (Mülga ibare:RG-9/5/2021-31479) kabul işlemleri sürecinde ve test işlemleri süresince
üretim tesis sahasında yer alan her türlü yapı ve ekipmanın çalışmasına bağlı oluşacak iç tüketim
miktarı, üretim tesisinin işletmeye geçmesinden sonraki ilk fatura döneminde üretim tesisi ile
ilişkilendirilen tüketim tesisi veya tesislerinin tüketimlerine eklenmek suretiyle mahsuplaştırmaya
dahil edilir.
devamı...

https://www.kuzayenerji.com/icerik/11082022-tarihli-yonetmelik-degisikligi-22

Lütfen telefonunuz çeviriniz.